http://gastradebg.com/wp-content/uploads/2017/08/Untitled-7.jpg

ГАЗТРЕЙД” АД е с основна дейност външна и вътрешна търговия с LPG (втечнен въглеводороден газ) и течни горива. ГАЗТРЕЙД” АД е най-големия вносител и дистрибутор на пропан-бутан за България с годишен обем, надхвърлящ 120000 МТ (включително и обслужване на бензиностанциите на ОМВ България), който осигурява на дружеството пазарен дял от близо 19%. Понастоящем в дружеството работят над 280 служители.


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обява за среща за обществено обсъждане

„ГАЗТРЕЙД” АД, ЕИК 121847398, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №62

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че се организира среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива Варна“.

Срещaтa ще се проведe на: 18.01.2019 г. от 14.00 часа в Конферентната зала на общината, гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10 до 16. часа в община Белослав, РИОСВ и ул. „Цани Гинчев“ № 7, офис №2 гр. Варна (при осигурено място от възложителя).

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: http://www.riosv-varna.org/?p=507

Писмени становища могат да се предоставят община Белослав, РИОСВ и на адрес ул. „Цани Гинчев“ № , офис 2, гр. Варна или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Валери Тосев – технически директор, тел. 02 974 40 04, e-mail: office@gastradebg.com, моб. 0887 07 07 00, упълномощен представител на: „Газтрейд” аД, адрес за кореспонденция: бул. „Цариградско шосе“ № 62, гр. София.

18.12.2018

Виж Повече

 ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна е с обща площ от 116 декара и се намира в местността Манастира, община Белослав

Гастрейд АД притежава парцел земя на брега на Черно море (на 20 км от град Варна) - 150 000 квадратни метра. Парцелът е одобрен от Министерски съвет на Република България като "Морски терминал за разтоварване на ВНГ и течни горива , заедно с необходимите складови помещения за продуктите". Проектът се състои от 2 основни части.

Дистрибутори

       София        Варна
       Бургас        Пловдив

Обекти

Програма за управление на отпадъците, един от най-важните инструменти за територията на община Белослав.

 

Homepage

Updated on 2018-12-18T12:15:42+00:00, by admin.