Здраве и безопасност при работа

Политика на Дружеството по отношение  на здравето и безопасността при работа

Въз основа на желанието си за развитието на „ГАЗТРЕЙД”  АД, ръководството дефинира своята политика за развитието на организацията, като съблюдава следните приоритети:

         – Политиката да съответства на естеството и размера на рисковете за здравето и безопасността при работа на „ГАЗТРЕЙД”  АД;

         –  Да включва ангажимент за непрекъснато подобряване;

         –  Да включва ангажимент за съответствие с действащото законодателство по отношение на здравословните и безопасни условия на труд и с други изисквания, документирани, внедрени и утвърдени  в организацията ;

         – Да бъде огласена пред всички служители с цел осъзнаване на своите задължения по отношение на здравето и безопасността при работа;

         – Да е на разположение на заинтересованите лица, работници, служители, доставчици, клиенти, контролни органи и др.;

          – Да се актуализира периодично, за да е адекватна и подходяща за организацията.

Целите на политиката по здравето и безопасността при работа

са насочени към:

         –  Развитие на фирмената политика за здраве и безопасност при работа, процедурите и правилата за непрекъснато и прогресивно подобряване на здравето и безопасността при работа с тенденция към недопускане на трудови злополуки, професионални заболявания, инциденти, аварии  и др.;

         –  Проверки на оценките на риска, обсъждане / оценяване на всякакви необходими допълнителни мерки за контрол и как това ще се отрази на досегашните мерки и процедури;

        –  Наблюдение на цялостната работа на фирмата по отношение на здравето и безопасността при работа;

         –   Преглед на произшествия, включително препоръките и оздравителните мерки, за да се предотвратят нови такива;

         – Преглед и намиране на нови допълнителни форми за обучение по здраве и безопасност;

         –  Осигуряване доставка на продукти и материали, отговарящи на изискванията за безопасност;

         –    Осигуряване безопасност на лицата, посещаващи фирмата;

         –    Осигуряване безопасност на населението в зоната от възможни въздействия;

          Целите се дефинират в Програма за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска.

 

Във връзка с внедряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа,

Д Е К Л А Р И Р А М :

личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки  ресурси за изпълнение на Политиката по отношение на здравето и безопасността при работа и на поетите във връзка с нея ангажименти.

 

 

Дата: 30.05.2014 г.,                                    Изпълнителен директор:   

 

гр. София                                                                 / Милчо Василев /

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *