О Б Я В А

ОТНОСНО: Обхват и съдържание на доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна               УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, Във връзка с нормативните изисквания и указанията…