Здраве и безопасност при работа

ПОЛИТИКА  НА  ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА  СРЕДА, ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ  РАБОТА

РЪКОВОДСТВОТО НА „ГАЗТРЕЙД”  АД,  В ЛИЦЕТО  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ  ДИРЕКТОР,  ДЕКЛАРИРА  СВОЯТА  ПОЛИТИКА  ПО  УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО,  ОКОЛНАТА СРЕДА,  ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ РАБОТА,  КОЯТО  Е  НЕРАЗДЕЛНА  ЧАСТ  ОТ  ЦЯЛОСТНАТА  ПОЛИТИКА  ЗА  ИЗГРАЖДАНЕ  И  РАЗВИТИЕ  НА  „ГАЗТРЕЙД”  АД.

ПОЛИТИКАТА НА „ГАЗТРЕЙД”  АД  Е ПОДХОДЯЩА ЗА ЦЕЛИТЕ И КОНТЕКСТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, В ПОДКРЕПА Е НА НЕЙНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ И ОТЧИТА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.

 

За осъществяването на своята Политика по управление на качеството, околна среда и здраве и безопасност при работа, ръководството на „ГАЗТРЕЙД”  АД, насочва усилията си в следните направления:

 • Подобряване и осъществяване на процесите и дейностите при внос, съхранение и доставката на втечнен въглеводорен газ – пропан – бутан, в съответствие с потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;
 • Непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез инвестиране в технологии за създаване на точни, сигурни, удобни и екологично съобразени условия при внос, съхранение и доставката на ВВГ, ефективни действия за предотвратяване и намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите, почвите и управление на отпадъците;
 • Управление на рисковете и възможностите за подобряване, които може да имат влияние върху съответствието на предоставяните услуги, както и върху способността за повишаване удовлетвореността на клиента и на заинтересованите страни;
 • Икономично потребление на природни ресурси – електроенергия, горива и вода;
 • Поддържане практиката за повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци в помещенията и правилното им оползотворяване;
 • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;
 • Осигуряване съответствието с приложимите нормативни и доброволни приети от Дружеството изисквания по отношение на качеството и околната среда в „ГАЗТРЕЙД” АД;
 • Ефективно използване на всички нормативно предоставени правомощия за опазване и подобряване на околната среда;
 • Aктивно сътрудничество с упълномщените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;
 • Поддържане и създаване на необходимите условия за нарастване ефикасността на Интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и

BS OHSAS 18001:2007;

 • Ефективно използване на всички възможни ресурси за повишаване на имиджа и представянето на „ГАЗТРЕЙД” АД;
 • Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
 • Стремеж за непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление;
 • Запознаване на клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката ни за управление.

С приемането на съвремените принципи за управление, ръководството на „ГАЗТРЕЙД”  АД гарантира осигуряването на всички необходими условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление.

 

Политиката на интегрираната  системата за управление на качеството, околната среда  и здравето и безопасността при работа в „ГАЗТРЕЙД”  АД е част от общата стратегия за развитие  на  Дружеството.

 

При прилагане на политиката и произтичащите от нея цели Ръководството спазва изискванията, дефинирани в Стандартите ISO 9001, ISO 14001  и  BS OHSAS 18001:

 

 • Гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиентите от извършваните услуги;
 • Очаквания на другите заинтересовани страни по отношение на качеството на предоставените услуги и осигуряване на безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
 • Периодичен преглед и при необходимост – актуализация на обявената вече политика на интегрираната система по управление.
 • Осигуряване и управление на безопасни условия на труд и околната среда.

Висшето ръководство усъвършенства и реализира политиката на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS  OHSAS 18001:2007, отразяващи спецификата на дейността на Дружеството.

 

„ГАЗТРЕЙД”  АД е възприело следните принципи на управление:

 • Равнището на качеството на работата в „ГАЗТРЕЙД” АД се определя от нарастващите изисквания на клиентите и пазара, както и от международните и националните стандарти и действуващата нормативна база в областта на покупко – продажбата и съхранението на ВВГ;
 • Все по-пълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите може да се постигне с непрекъснатите подобрения на управлението на различните процеси и дейности в дружеството;
 • Успешен процес на реализация и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за професионално развитие на персонала, безопасни условия на труд и непрекъснат мониторинг на нивото на риска на работното място и околната среда;
 • Размерът на възнаграждението на работещите в дружеството се обвързва пряко с резултатите и качеството в работата;
 • Запознаване на инвеститори, акционери, партньори, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на интегрираната системата за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в Дружеството.

 

ГЛОБАЛНТЕ ЦЕЛИ по Качеството, Околната среда и Здравето и безопасността при работа на  „ГАЗТРЕЙД”  АД са:

 • Утвърждаване на авторитета на Дружеството чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и ориентация изцяло към специфичните изисквания на клиентите.
 • Прилагане на международните принципи и практика за качеството на работата, спазване на изискванията на клиентите при вътрешни и международни процедури за изпълнение на дейностите.
 • Поддържане на висока степен на отговорност от всички работещи в дружеството, стимулиране на активността на персонала.
 • Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
 • Непрекъснат мониторинг и управление на аспектите на околната среда;
 • Поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици.

Изпълнителният директор на „ГАЗТРЕЙД”  АД приема оценката на клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика  на управление.

 

ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ на качеството, околната среда, ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ  РАБОТА.

 

15.06.2018 г.,                                                                        Изпълнителен директор:   

гр. София                                                                             / Милчо Василев /

 

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *