Политика по околна среда

 

 ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

 

          Ръководството на  „ГАЗТРЕЙД”  АД  декларира Политика по опазване на околната среда, за да бъде тя разбрана и прилагана от персонала и да бъде оповестена на всички заинтересовани делови партньори и на обществеността.

ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА за извършване на основната дейност на Дружеството: ВНОС, СЪХРАНЕНИЕ  И  ДОСТАВКА  ДО  КЛИЕНТА  НА  ВТЕЧНЕН  ВЪГЛЕВОДОРЕН  ГАЗ – ПРОПАН – БУТАН , при спазване на нормативните и вътрешнo фирмени изисквания за опазване на околната среда, възстановяване и непрекъснато подобряване на нейните компоненти.

В съответствие с  обявената Политика, Ръководството поема ангажимента за:

  • Спазване на всички законови и нормативни изисквания, които Дружеството е приело, документирала и които се отнасят до неговите аспекти, свързани с околната среда;
  • Прилагане на  най-добрите практики в областта на опазването на околната среда;
  • Осъществяване на мониторинг и управление на дейностите, с цел минимизиране на генерираните отпадъци, намаляване на неблагоприятното им въздействие върху околната среда и стремеж за рециклирането им;
  • Икономично използуване на  ресурсите;
  • Разработване и въвеждане на инвестиционни програми, насочени към непрекъснато намаляване и предотвратяване на замърсяването;
  • Обучение и обмен на информация с персонала за повишаване осъзнаването на ефекта от дейността му, компетентността и отговорността му към опазването на околната среда;
  • регламентиране на конкретни, точни и ясни взаимоотношения, осъществявани от ръководители, специалисти и изпълнители;

Във връзка с внедряване на Системата за управление на околната среда

Д Е К Л А Р И Р А М :

личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки  ресурси за изпълнение на Политиката по околна среда и на поетите във връзка с нея ангажименти.

 

 

Дата: 30.05.2014 г.,                                Изпълнителен директор:   

 гр. София                                                       / Милчо Василев /

 

 

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *