Физико-химични свойства на бензиновите горива

Автомобилен бензин

Представлява сложна смес от въглеводороди, изключително запалимо и отровно вещество (със слабо и умерено дразнещо действие).

 

 Физико-химични свойства на бензиновите горива:

Физико – химични свойства

Токсикологични свойства

Вид: Светла прозрачна течност

Точка на кипене:

> 35оС

Пламна точка:

< – 40 оС

Температура на самозапалване:

250 оС

Конц.граници на възпл.: 1,4-7,6%

Дестилира :

25÷150 оС

Налягане на парите: > 400 мм Hg

Плътност на парите (Въздух = 1): 3.0

Относителна плътност при 15оС: 720÷770 kg/m3

Вискозитет при 40оС сst < 1.0

Разтворимост във вода: незначителна

Орална токсичност (при мишки): практически е нетоксичен (LD 50: по-голяма от 2000 mg/kg).

Кожна токсичност (при зайци): практически е нетоксичен (LD 50: по-голяма от 2000 mg/kg).

Токсичност при вдишване (при мишки): практически нетоксичен (LC 50: по-голяма от 5 mg/l.)

Дразнене на очите (при зайци): практически не предизвиква дразнене (Стойност по скала Draize: между 6 и15).

Дразнене на кожата (при зайци): Дразнещ. (Първичен индекс на дразнене: между 3 и 5).

Друга токсикологична информация: Вдишването на пари/аерозол може да причини дразнене на дихателната система. Може да бъде вреден или фатален, ако се погълне, от което се получават аспираторни пневмонити.

 

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *