Физико-химични свойства на дизеловото гориво

Дизелово гориво – представлява сложна смес от въглеводороди (С9÷С20), пожароопасно и отровно вещество (със слабо до умерено действие). Въздейства на централната нервна система. Вредно или фатално при поглъщане

 

Физико-химични свойства на дизеловото гориво

 

Физико – химични свойства

Токсикологични свойства

Вид: Жълтеникава течност

Мирис: Характерна на нефтен дестилат

Интервал на кипене: 160оС до 360 оС

Пламна точка: > 50 оС

Дестилира: 170÷370 оС

Плътност при 15оС 820÷850 кг/м3

Съдържание на сяра < 0.035 %

Съдържание на бициклени въглеводороди до 11 %

Парен натиск при 21оС: 6.32 мb

Скорост на изпарение: Бавна, променя се в зависимост от условията

Разтворимост във вода: Много малка

Съдържание на летливи вещества: 100%

Информация за остра токсичност

Остра орална токсичност – доказана при плъхове – 9 ml/кg.

Остра кожна токсичност – доказана при питомни зайци – 5 ml/кg.

Първично кожно възпаление: Извънредно голямо възпаление доказано при питомни зайци.

Дразнене на очите: – умерено възпаляване на очите доказано при питомни зайци.

Друга токсикологическа информация

Способност за ракообразуване – положителна –доказана върху мишка.

 

 

 

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *