Обработване на лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За „Газтрейд” АД защитата на личната информация е от голямо значение и компанията посвещава много усилия, за да осигури тази защита. В много случаи дружеството взаимодейства с други дружества, които не действат сами, а чрез своите служители, представители или други лица, които имат правото да ги представляват или обвързват.

Това уведомление обяснява как „Газтрейд” АД обработва лична информация, която идентифицира или може да идентифицира физически лица („Лични данни“), представляващи или действащи от името на юридически лица, с които „Газтрейд” АД има отношения във връзка със сключването и изпълнението на договор.

 1. Кой обработва Личните данни ?

„Газтрейд” АД с ЕИК: 121847398 и със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Цариградско шосе № 62, ет. 2, тел за контакт: 02/9744004, имейл за контакт: admin@gastradebg.com („ГАЗТРЕЙД“), обработва Личните данни като администратор на лични данни. ГАЗТРЕЙД определя целите и средствата за обработване на Личните данни.

 1. Кои са лицата, чиито Лични данни обработваме?

За сключване и изпълнение на Договор, ГАЗТРЕЙД обработва Лични данни за поне едно от следните лица (всяко едно от тези лица се нарича по-долу „Лицето“):

 1. Законен представител на Контрагента;
 2. Представител по пълномощно на Контрагента;
 3. Лице за контакт с Контрагента, изрично посочено като такова в Договора или от Контрагента; и/или
 4. Служител на Контрагента, чиито служебни задължения са свързани или необходими за изпълнението на Договора.
 5. Какви Лични данни обработваме?

Във връзка със сключен Договор, ГАЗТРЕЙД обработва следните групи Лични данни на Лицето:

 • Идентификационни данни;
 • Данни за контакт;
 • Данни относно правата на Лицето спрямо Контрагента и по Договора.

Конкретните данни от всяка група Лични данни са описани в Приложение (Лични данни).

Предвид различното качество на Лицето спрямо Контрагента и връзката му с Договора, ГАЗТРЕЙД може да обработва различна част от посочените Лични данни на Лицето за различни цели. Това е така, защото всяко Лице има различна функция за Контрагента или Договора. Например, законните представители са тези, които имат правото да обвързват Контрагента по закон, и за да установи дали един договор е надлежно сключен ГАЗТРЕЙД трябва да провери дали лицето, подписало договора, има правомощията да обвърже Контрагента. Законните представители или други служители на Контрагента може да са и лица за контакт и ГАЗТРЕЙД трябва да съхранява техните данни, за да може да влезе в контакт с Контрагента.

Някои от гореописаните групи Лични данни ГАЗТРЕЙД събира лично от Лицето или получава от Контрагента, докато други – ГАЗТРЕЙД събира независимо от публично достъпните регистри и източници на информация.TEXT

 1. За какви цели обработваме Личните данни?

ГАЗТРЕЙД обработва Личните данни на Лицето във връзка с Договора. Конкретните цели, за които обработваме Лични данни на Лицето, включват:

 

Цели на обработване
1. Установяване надлежното представителство на Контрагента по Договора;
2. Сключване на валиден и обвързващ страните Договор;
3. Надлежно изпълнение на Договора от  ГАЗТРЕЙД;
4. Поддържане на връзка с Контрагента по Договора и изпращане на валидни съобщения по Договора;
5. Поддържане на активни търговски отношения с Контрагента.

 

 1. На какво правно основание обработваме Личните данни?

ГАЗТРЕЙД обработва Личните данни на Лицето на поне едно от следните правни основания:

 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на ГАЗТРЕЙД във връзка с Договора. За да има ГАЗТРЕЙД легитимен интерес от обработването, е необходимо интересите или основните права и свободи на Лицето да нямат преимущество пред тези интересите на ГАЗТРЕЙД. В противен случай ГАЗТРЕЙД не обработва Лични данни на Лицето на това правно основание.
 • Обработването е необходимо за спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо ГАЗТРЕЙД. Например за издаването на фактура, законодателството изисква посочването на определени лични данни на представляващите страните по Договора.
 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Лицето е страна. Такъв ще бъде например случаят, когато ГАЗТРЕЙД обработва данни на законен представител или пълномощник, за да определи дали това Лице може законосъобразно да сключи договор, или когато Договорът предвижда обезпечение и Лични данни на Лицето, като законен представител, се обработват във връзка с това обезпечение.

Легитимните интереси на ГАЗТРЕЙД, заради които дружеството трябва да обработва Лични данни на Лицето, основно са: (i) сключване на валиден и обвързващ Договор; (ii) реализиране на интересите и защита на правата на ГАЗТРЕЙДпо Договора; и (iii) съобразяване с европейската политика и изисквания за управление на документите и договорните отношения с контрагенти на ГАЗТРЕЙД.

Посочените интереси на ГАЗТРЕЙД са признати като законосъобразни. ГАЗТРЕЙД е установило, че с оглед конкретните цели на обработване, ГАЗТРЕЙД може законосъобразно да обработва Лични данни на Лицето на това правно основание.

 1. Как съхраняваме и обработваме Личните данни ?

ГАЗТРЕЙД съхранява Личните данни за Лицето в електронна форма и на хартия. Освен това, ГАЗТРЕЙД поддържа бази данни с Личните данни на Лицето в различни софтуерни приложения, които ползва за управление на документооборота, водене на счетоводство и пр. при ГАЗТРЕЙД. Отдел „Търговски“ съхранява и обработва Личните данни на Лицето в защитена среда.

Достъп до Личните данни, които обработва ГАЗТРЕЙД, имат само тези служители на ГАЗТРЕЙД, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това. Тези лица включват ограничен брой служители от отдел „Търговски“, ограничен брой служители на отдел Финансов, Финансов директор, Технически сътрудник-секретар.

Обработването на Лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. ГАЗТРЕЙД използва повечето от тези форми на обработване на Личните данни.

ГАЗТРЕЙД разполага и поддържа режим за защита на Личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на Личните данни на Лицето.

 1. За какъв срок съхраняваме Личните данни?

ГАЗТРЕЙДсъхранява Личните данни на Лицето докато Договорът има действие и/или ГАЗТРЕЙД има неудовлетворени претенции по него и докато Лицето представлява или е лице за контакт по Договора. Ако Лицето престане на бъде представител и/или лице за контакт по Договора, ГАЗТРЕЙД преустановява обработването на Личните данни на Лицето, независимо от това дали срокът на Договора е изтекъл и претенциите на ГАЗТРЕЙД по него, са удовлетворени.

 1. С кого споделяме Личните данни? Предоставяме ли ги в трети страни?

ГАЗТРЕЙД не предоставя Лични данни на Лицето на други администратори или обработващи данните.

Други администратори нямат достъп до Личните данни на Лицето, освен ако не разполагат с това право по закон.

 1. Възможно ли е допълнително разкриване на Личните данни ?

Личните данни могат да бъдат разкрити от ГАЗТРЕЙД, при условие че това е позволено от закона, във връзка с корпоративно преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, сливане или друга форма на преобразуване, или друга форма на промяна в корпоративната или финансовата структура на ГАЗТРЕЙД или свързаните с него юридически лица.

Лични данни на Лицето могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни интереси на Лицето, легитимни интереси на ГАЗТРЕЙД (освен ако пред тези интереси на ГАЗТРЕЙД следва да се предпочетат правата и свободите или интересите на Лицето, като субект на Личните данни) или когато, по преценка на ГАЗТРЕЙД, това е необходимо, за да може ГАЗТРЕЙД да спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори на искания или въпроси от компетентни надзорни органи.

 1. Защитени ли са Личните данни?

ГАЗТРЕЙД осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни на Лицето срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните данни. ГАЗТРЕЙД прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на Личните данни.

 1. Какви са права на Лицето във връзка със защитата на Личните данни?

При условията на закона, Лицето има следните права във връзка със защитата на своите Лични данни:

(i) право на достъп;

(ii) право на коригиране;

(iii) право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);

(iv) право на ограничаване на обработването;

(v) право на преносимост на данните;

(vi) право на възражение; и

(vii) право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Повече информация за съдържанието на тези права дава Приложение № 2 (Права на Лицето).

Лицето може да пристъпи към упражняване на правата с писмено съобщение до ГАЗТРЕЙД.

 1. Как и кога Лицето може да възрази срещу обработването?

Лицето има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него. Повече информация за съдържанието на това право дава Приложение № 2 (Права на Лицето).

Лицето може да възрази в писмена форма с писмо до ГАЗТРЕЙД.

 1. Имате въпроси?

За всякакви въпроси относно това уведомление Лицето може да се обърне на имейл admin@gastradebg.com .

 1. Какво става в случай на промяна?

В случай на съществена промяна в начина, по който ГАЗТРЕЙД обработва Личните данни на Лицето, и/или във видовете Лични данни, които обработва, и/или в който и да е друг аспект на предмета на това уведомление, ГАЗТРЕЙД ще уведоми Лицето за съответната промяна веднага, като даде на Лицето актуализирана версия на уведомлението.

 1. Приложения, издаване и екземпляри

Това уведомление включва Приложение  (Лични данни) и Приложение (Права на Лицето), които са неразделна част от него. Настоящото уведомление се прави от ГАЗТРЕЙД до Лицето съгласно Общия регламент относно защитата на данните.

Приложенията са достъпни за изтегляне в интернет страницата на Газтрейд АД.

Изтегли оттук:

Уведомление от Газтрейд АД

prilojenia

 

 

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *