Асеновград

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в „Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан” в гр.Асеновград, кв. Горни Воден, на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД,

съгласно чл.20, ал.1 от НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

София 2018 г.

1. Име или търговско наименование на оператора;

“Газтрейд” АД

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението;

„Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан”, гр. Асеновград , кв. Горни Воден, област Пловдив, бул.България №138, пощ.код: 4230, www.gastradebg.com

3 Номер/дата на актуалното уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС;

Вх№ 26-00-234/ 19.01.2016 г.

4. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване на класификацията, въз основа на което е изготвен ДБ;

Изх.№26-00-234/01.02.2016 г.

5.Номер на Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС

Решение №137-А1/2017 с Изх.№ПГА-3005/31.10.2017г.

6.Кратко описание на дейността или дейностите на предприятието/съоръжанието;

Складовата база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан в гр.Асеновград, кв.Горни Воден, област Пловдив е предназначена за приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ-пропан-бутан, бензин и дизелово гориво.

Доставката и експедицията на различните видове горива ще се осъществяват чрез сухоземен транспорт.

В Складовата база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан в гр.Асеновград, кв.Горни Воден, област Пловдив ще се съхраняват следните видове и количества горива:

– Пропан-бутан – 8000 м3

– Бензин – 3200 м 3

– Дизелово гориво – 6400 м 3

За обект „Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан” в гр.Асеновград, кв. Горни Воден има издадено Разрешително №137/2009 г. по чл.104 от ЗООС за съхранение на 8000 м3 пропан-бутан, 3200 м3 бензин и 6400 м3 дизелово гориво като преприятие с висок рисков потенциал.

На площадката вече са изградени и са влезли в редовна експлоатация, съгласно разрешение за ползване № ДК-07-ЮЦР-44/06.08.2010 год. издадено от ДНСК следните съоръжения:

 • Помпено-компресорна станция за ВВГ;

 • Ж.п. изливно устройство за ВВГ;

Автоналивно устройство за ВВГ;

 • Газопроводна система за ВВГ;

-Ж.п. кантар/ железопътна везна/;

– Автокантар;

– Ж.п. коловози;

– Пътища на площадката;

– административно-битова сграда;

Всички съоръжения и инсталации са въведени в редовна експлоатация и са изградени в съответствие с одобрените проекти, разрешение за строеж № 9/09.01.2009 год. издадено от гл.архитект на община Асеновград.

Съгласно Заповед №8 от 14.03.2014 г. на гл.архитект на община Асеновград на основание чл.154, ал.5 от ЗУТ са вписани допълнително към Разрешение за строеж № 9/09.01.2009 год. и други съоръжения като етапност в строителството, което включва и Малък резервоарен парк за ВВГ-400 м3.

На Първи етап през пролетта на 2016 г.ще бъдат изградени само 2бр. х 200м3 резервоара за пропан-бутан с общ обем от 400 м3 на одобрената площадката в Разрешително №137/2009 г. по чл.104 от ЗООС за съхранение на общо 8000 м3 пропан-бутан.

На следващ етап ще бъдат изградени 19 бр. х 400м3 резервоара за пропан-бутан с общ обем от 7600м3 на одобрената площадката в Разрешително №137/2009 г. по чл.104 от ЗООС за съхранение на общо 8000 м3 пропан-бутан.

При окочателното изграждане на Складовата база, изградените на първия етап 2бр. х 200м3 (400 м3) надземни резервоари за ВВГ, ще бъдат приравнени към подземни резервоари, посредством засипване с пясък или заменени с 1 бр.х 400 м3 подземен резервоар.

Относно одобрените капацитет и количества в Разрешително №137/2009 г. по чл.104 от ЗООС, на 3200 м3 бензин и на 6400 м3 дизелово гориво, няма промяна в капацитетата и количествата и ще бъдат изградени на следващ етап съгласно Разрешително №137/2009 г.

7. Обобщена информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, която съдържа общо наименование или, в случаите на опасно вещество/а от част 1 на приложение № 3 на ЗООС, генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 на ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и ясно и разбираемо описание на основните им опасни свойства;

Описание на опасните вещества и свойства които са или се планира да бъдат налични в предприятието/съоръжението:

Химично наименование

CAS №

EC №

Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)

Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС

Проектен капацитет на технологичното съоръжение (съоръжения) (в тонове)

Налич-но коли-чество (в тоно-ве)

Физични свойства

1

2

3

4

5

6

7

8

Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан.

68476-85-7

270-704-2

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP):

Flam.Gas1; H220,

Press.Gas;H280,

Muta. 1B;H340, Carc. 1А; H350

Част 2 от Приложение № 3 към

ЗООС

“Втечнени запалими газове, категория 1 или 2 (вкл. втечнен нефтен газ) и природен газ”

Нотация P2 –Запалими газове

Количество в резервоари

8000 м 3

Първи етап:

Ще бъдат изградени

2бр. х 200 м3 =

400 м 3 х 0.575 х 0.85% =

(195.5 т)

количество, което може да се намира в тръбопроводи-1.7 т .

За изграждане на Следващ етап в рамките на разрешител-ното

19бр. х 400 м3 =

7600 м3 0.575х0.85%=

(3714.45т )

3910 т

+

1.7 т

+

527.85 т*

= 4439.55 т

Течност Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан.

Автомобилен бензин

(Бензин,

C5-11, високо-октанов, стабили-зиран, реформиран)

93572-29-3

297-458-9

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP):

Carc. 1B, H350,

Muta. 1B,H340,

Asp. Tox.1,H304

Част 2, колона 1 на приложение № 3 на ЗООС Нефтопродукти и алтернативни горива.

Следващ етап в рамките на разрешител-ното

1 x 3200 m3 = 3200 м 3

или 3200 х 0.77 =

2464 t

количество, което може да се намира в тръбопроводи

1 т .

2464т

+

1 т

+

462.т * *

=

2927 т

Течност

Автомобилен бензин

(Бензин,

C5-11, високо-октанов, стабили-зиран, реформиран)

Дизелово гориво

(Горива, дизелови)

68334-30-5

269-822-7

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP):

Carc. 2,H351

Част 2, колона 1 на приложение № 3 на ЗООС Нефтопродукти и алтернативни горива.

Следващ етап в рамките на разрешителното

2 x 3200 m3 = 6400 м 3

х 0.85 =

5440 t

количество, което може да се намира в тръбопроводи

1 т .

5440 т

+1 т

+

510 т * *

=

5951 т

Течност

Дизелово гориво

(Горива, дизелови)

*Доставката на пропан-бутан в складовата база се извършва с 10 бр. автоцистерни с общ капацитет от 200 м3 или 12 бр. ж.п. цистерни с общ капацитет от 1080 м3. При изчисляване на максимално възможното количество пропан-бутан, което ще бъде налично на територията на предприятието в подвижни превозни съоръжения определящи са ж.п. цистерните с общ капацитет от1080 м3 или 527.85 т.

 * * Доставката на бензин в складовата база ще се извършва с 10 бр. автоцистерни с общ капацитет от 300 м3 или 12 бр. ж.п. цистерни с общ капацитет от 600 м3. При изчисляване на максимално възможното количество бензин което ще бъде налично на територията на предприятието в подвижни превозни съоръжения определящи са ж.п. цистерните с общ капацитет от600м3 или 462 т.

 * * * Доставката на дизел в складовата база ще се извършва с 10 бр. автоцистерни с общ капацитет от 300 м3 или 12 бр. ж.п. цистерни с общ капацитет от 600 м3. При изчисляване на максимално възможното количество дизел, което ще бъде налично на територията на предприятието в подвижни превозни съоръжения определящи са ж.п. цистерните с общ капацитет от600 м3 или 510т.

8. Обобщена информация относно естеството на опасностите от големи аварии и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и мерките за контрол при такива случаи;

Възможните опасности за възникване на големи аварии в предприятието са свързани с изтичане на опасни химични вещества и последвалите от това събития. Най-голяма опасност от възникване на голяма авария съществува при изтичане и запалване на цялото количество пропан-бутан в подвижния състав на съоръженията /авто и ж.п. цистерни, с вместимост 1080 м3, тръбопроводи и 2 бр. Надземни Резервоара за пропан-бутан по 200 м3=400 м3. Потенциалните критични събития и причините, които ги предизвикват и които могат да се проявят могат да се обединят в следните групи:

-експлоатационни причини;

-външни причини;

-естествени причини

Експлоатационни причини

Възможни сценарии за възникване на авария са:

Грешка в управлението на производствените процеси:

 • грешки при проектирането

 • организационно-управленски

 • грешки на оператора;

Повреда в резервоар:

 • пробиви по стените или шевовете на резервоарите

 • интензивна корозия

 • изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения

Повреда в тръбопровод:

 • изтичане от тръбопровод

 • изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения по тръбопроводите и прилежащата арматура

Повреда в автоцистерна или шланг– откачване или скъсване на гъвкав шланг

Повреда в жп-цистерна или шланг– откачване или скъсване на гъвкав шланг

Пожар

 • нерегламентирано повишаване на температура или налягане

 • отказ на предпазни клапани

 • отказ на гръмоотвод

 • механични искри при огневи и други работи

Експлозия

Външни причини

 • Саботаж/терористичен акт – при злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора, целящи предизвикване на разрушения и паника сред населението е възможно предизвикване на авария на територията на складовото стопанство. Тази авария би предизвикала пожар и/или взрив съпроводени с разрушаване и унищожаване на съоръженията налични на обекта, както и загазяване на околната територия с токсични газове;

 • Техногенни фактори – авария в съседно предприятие. В непосредствена близост до Площадката на имота няма съседни действащи производствени структури. В близост до обекта няма други обекти, работещи и съхраняващи: петролни продукти (бензиностанции, газстанции с пропан бутан), източници на йонизиращи лъчения, растителни препарати с изтекъл срок на годност и др.

 • резултат на авария в складовите или отделните подобекти

Освен гореизложените аварии на територията на предприятието предизвикани от външни фактори, е възможно предизвикването и на аварии в обекта вследствие неспазване на технологичната дисциплина или авариране на някои възли и детайли от технологичното оборудване. Това би предизвикало пожар или взрив с произтичащите от това последици.

 • в резултат на пътно-транспортно произшествие

Не се превижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, освен ограждане на вътрешни пътища по които ще преминават автоцистерните за товарeне с петролни продукти.Входът и изходът към площадката е от съществуващ общински път правещ връзка с републиканската пътна мрежа и поради, което пътно транспортно произшествие в този участък е сведено до минимум тъй като в района са налице само вътрешни пътища, където има ограничение на скоростта до 20 км/ч.

Естествени причини

– земетресение – сеизмично въздействие Районът на гр.Асеновград попада в сеизмична зона, предопределяща сеизмични проявления с максимален магнитуд 5-6 по скалата на Рихтер. По скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник районът е прогнозиран за ІХ степен на интензивност. На територията на базата може да се очаква силно разрушително земетресение от IX степен по макросеизмичната скала на Медведев – Шпонхойер – Карник (MSK-64). Това ще доведе до тежки повреди на зданията, нарушаване на връзки в тръбопроводи, възможни са пукнатини по пътищата. Възможно е газовите съоръжения и инсталации да излязат от строя поради разхерметизация

– мълния – авария е възможно да възникне единствено в случаи на нарушена мълниезащита;

– наводнение – Опасност от наводнение може да възникне при необичайно обилни дъждове и снеготопене. На територията на обекта не може да възникне наводнение от катастрофален характер.

9. Обобщена информация относно планираните мерки за предотвратяване на голяма авария , които Газтрейд” АД изпълнява:

– недопускане или предотвратяване на аварии, чрез провеждане на превантивна дейност за повишаване, подобряване и усъвършенстване на технологичното и техническото състояние на обекта;

– идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии и оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда;

– осигуряване на спазването на всички вътрешно фирмени наредби, инструкции и други нормативни документи при експлоатацията и поддържането на предприятието;

– управление, гарантиращо сигурността и своевременно оповестяване при възникване на екстремни ситуации;

– подготовка на персонала за действия при бедствия, аварии и катастрофи;

– стимулиране на персонала към стриктно спазване на мерките за осигуряване на безопасна работа на съоръженията и съпричастност към цялата политика за предотвратяване на големи аварии;

– подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария в предприятието. Обучение, периодични упражнения и изпити на персонала за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствия от авария;

– строг контрол на всички рискови дейности;

– контрол на движението на МПС в района на площадката на предприятието;

– осъществяване на строг пропускателен режим от охраната на обекта;

– ежегодни контролни замервания на импеданса на контура фаза – защитен проводник;

– ежегодни замервания и поддържане на мълниезащитната заземителна уредба;

– проверка изправността на дихателни и предпазни клапани, огнепреградители, дренажни системи, отвеждащи тръби и взривни мембрани;

Операторът предприема и следните основни мерки, които гарантират едновременно:

– спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества;

– и намаляване на риска от възникване на големи аварии.

по ред

Дейност

Критерии за измерване

Срок за изпълнение

1

Проверка системите и средствата осигуряващи противопожарната експлоатация на предприятиетосъгласно приложимото законодателство

Протокол от проверка на пожарогасителителните системи от Лицензирана фирма.

1 път годишно

2

Проверка на наличните символи и знаци на безопасност на обекта

Попълване на чек-лист за оценка на изискванията за складиране на опасни химични в-ва и смеси

1 път годишно

3

Периодично обучение на работещите по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Провеждане на инструктажи и попълване на Книги за периодичен инструктаж

На тримесеца

4

Предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи

Наличие на инструкции за безопасна работа

Постоянен

Ръководството на „Газтрейд“ АД, в качеството си на оператор на предприятието, носи цялата отговорност пред компетентните държавни органи за спазването и изпълнението на предписанията на нормативните документи, отнасящи се до безопасна експлоатация на съоръженията в съответствие с техния рисков потенциал.

Операторът отговаря за осигуряване на необходимите средства и инструментариум за поддържане на оборудването в пълна изправност, което е гаранция за свеждане на риска от голяма авария до възможния минимум. Той осигурява всички необходими средства за защита на персонала в случай на авария и за ликвидиране на аварията и последствията от нея. Осигурява условия за непрекъснато обучение на персонала по проблемите на безопасността във всичките й аспекти, организира периодични тренировъчни учения за действия при големи производствени аварии и природни бедствия.

Отговорността на работниците и служителите, свързани с безопасността на експлоатация на съоръженията, се състои в стриктно спазване на технологичната дисциплина и вътрешния трудов ред, на инструкциите за работа, в това число и частта им по безопасност, на заповедите и разпорежданията на ръководните длъжностни лица.

10. Начина на оповестяване, алармиране и информиране на населението в случай на голяма авария.

Ред за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на планове за защита при бедствие

С Х Е М А

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА Кризисния щаб

в „Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан” на „Газтрейд” АД , гр.Асеновград, кв.Горни Воден, област Пловдив.

ДЕЖУРЕН

ОБЩИНСКИ/районен/ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ-РСС и УК

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГРУПИ

ПЕРСОНАЛ НА СМЯНА

СХЕМА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИЯ

в в „Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан” на „Газтрейд” АД , гр.Асеновград, кв.Горни Воден, област Пловдив.

Забелязалият аварията или пожара

Дежурен в при РС ПБЗН- : Асеновград

национален телефон

112, 0331/67458

Управител и/или Зам. управител на обекта

0889585395

Р П У

112, 166

Р С П Б ЗН

112, 160

Ц С М П

150, 032/643855

телефонен указател

 

име, презиме и фамилия

длъжност

телефони

служебен

домашен

мобилен

Районен съвет за сигурност /Асеновград/

дежурен

112, 0331/20274, 0331/20229

дежурен при РС ПБЗН – АСЕНОВГРАД

дежурен

112

160, 0331/67458

Кризисен щаб

Председател

Петко Петков

0882 882614

Заместник – председател

Красимир Воденичаров

0885 998927

Членове:

Стефан Ангелов

Стефан Беждремов

Иван Маринов

0885 811998

0896 698453

0888 080330

 

Схема на оповестяване на органите и силите при възникване на авария, съпроводена с изтичане на опасни химически вещества на територията на СБ, гр.Асеновград към “Газтрейд” АД

Щаб за изпълнение на плана при бедствия към община Асеновград

Дежурен по Общински съвет за сигурност

Тел: 0331/20274,

Тел: 0331/20229

Щаб за изпълнение на плана при аварии и бедствия към СБ, гр.Асеновград

тел. 0889585395

Сили на Районна Служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Асеновград – тел. 112, 160, 0331/67458

Сили на Районно Управление на Полицията” – тел. 112, 166; 0331/63061

Директор КОС-за извън раб.време/от 17.30 до 9.00ч. в раб.дни/ почивни и празнични дни- 0889404812

РИОСВ-Пловдив-тел.032/643 245

Директор РИОСВ-Пловдив за извън раб.време/от 17.30 до 9.00ч. в раб.дни/ почивни и празнични дни–0889948080

Сили на “Спешна медицинска помощ” – тел.112,150;

Сили на Електроразпределителното дружество – тел. 0700 1 7777 ;

Сили на ВиК – Асеновград – тел. 0331/28001

11. Кратко описание на действията, които населението следва да предприеме в случай на голяма авария.

В случай на голяма авария, населението ще се информира от председателя на общинската комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Евакуацията на личния състав, техниката и пребиваващите в базата ще се извършва под ръководството на началника на базата, а в негово отсъствие от специалиста по ТБ, ОПС и ПБЗН.

Сигналът за оповестяване за започване на евакуация е непрекъснат вой на сирена. Той се подава от дежурния от ведомствената охрана при главния портал при изрично указание от упоменатите по-горе лица.

Планът за евакуация е неразделна част от плана за провеждане на СНАВР при възникване на аварии и/или пожари на обекта.

12.Информация за начина на достъп по документите по чл.116ж, ал.4, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС.

За “Складовата база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан в гр.Асеновград, кв.Горни Воден, област Пловдив към “Газтрейд” АД има изготвен авариен план разработен въз основа на чл.35 от Закона за защита при бедствия (ДВ бр. 102 от 19 декември 2006г. посл. изм. и доп.ДВ. бр.80 от14.10. 2011 год.,) и съгласно Приложение № 5 към чл. 14 и чл.18, ал.1 на Наредбата за прeдотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях /Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.в сила от 19.01.2016 г./

За“Складовата база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан в гр.Асеновград, кв.Горни Воден, област Пловдив има разработено Противопожарно досие на основание Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. на МВР и МИП (обн. ДВ бр. 89 от 2014 г.) за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

За “Складовата база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан в гр.Асеновград, кв.Горни Воден, област Пловдив има издадено Решение №137-А1/2017 с Изх.№ПГА-3005/31.10.2017г. за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС с оператор „Газтрейд” АД и съгласувано със съответните компетентни органи.

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *