Горна Оряховица

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в „Складова база за пропан-бутан” в гр.Горна Оряховица, област Велико Търново на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД,

съгласно чл.20, ал.1 от НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

София 2018

1. Име или търговско наименование на оператора;

“Газтрейд” АД

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението;

„Складова база за пропан-бутан”, гр.Горна Оряховица, област ВеликоТърново, ул. ,,Св.Княз Борис I” №86 ., пощ.код: 5100, www.gastradebg.com

3 Номер/дата на актуалното уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС;

Вх№ 450/ 15.03.2016 г.

4. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване на класификацията, въз основа на което е изготвен ДБ;

Изх.№УК-55/25.03.2016 г.

5.Номер на Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС

Решение №105-А1/2017 с Изх.№ПГА-13/03.01.2018г.

6.Кратко описание на дейността или дейностите на предприятието/съоръжанието;

Предприятието е действащо и в експлоатация. Складовата база за пропан-бутан на „Газтрейд” АД е изградена кв. 901,904,246 и 900, в имоти У.П.И. – XII, ,I, XVI, XVII,II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX, XI, и се намира в Източна промишлена зона – гр. Горна Оряховица, ул. ,,Св.Княз Борис I” №86 .

В края на 2013 г. „Премиум” ООД продава на „Газтрейд” АД изброените недмижими имоти, заедно с иградените в тях съоръжения и поема задълженията на оператор на „Складовата база за пропан-бутан.

За Складовата база за пропан-бутан има издадено Разрешително № 105 /2008 г. по чл.104 от ЗООС, като преприятие с висок рисков потенциал на фирма „Премиум” ООД, като съгласно писмо № 26-00-2922 от 25.10.2013 г. на МОСВ и настъпилата смяна на оператора, „Газтрейд” АД поема правата и задълженията съгласно Разрешително № 105 /2008 г. по чл.104 от ЗООС.

На площадката са изградени и са влезли в редовна експлоатация, следните съоръжения:

  • Складова резервоарна група – 3 броя резервоари с единичен обем V=200 m3 общо 600 m3 (подземен монтаж);
  • Ж.п. изливно устройство за ВВГ (пропан-бутан)
  • Автоналивно устройство за ВВГ (пропан-бутан)- АНУ 2 броя.
  • Помпено-компресорна станция за ВВГ (пропан-бутан)
  • Компресор за сгъстен въздух
  • Технологични тръбопроводи и естакада
  • Противопожарния водоем с обем от 130 мЗ

  • Ограда (разширение);

  • Административно битова сграда

  • Ж.п. коловоз

  • Противопожарни пътища, ел. и ВиК мрежи, саркофаг, естакада (колони и метални конструкции), предмет на проекти по други части.

Всички съоръжения и инсталации са въведени в редовна експлоатация и са изградени в съответствие с одобрените проекти, разрешение за строеж.

7. Обобщена информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, която съдържа общо наименование или, в случаите на опасно вещество/а от част 1 на приложение № 3 на ЗООС, генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 на ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и ясно и разбираемо описание на основните им опасни свойства;

Описание на опасните вещества и свойства които са или се планира да бъдат налични в предприятието/съоръжението:

Химично наименование CAS № EC № Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС Проектен капацитет на технологичното съоръжение (съоръжения) (в тонове) Налич-но коли-чество (в тонове) Физични свойства

1

2

3

4

5

6

7

8

Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан.

68476-85-7

270-704-2

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP):

Flam.Gas1; H220,

Press.Gas;H280,

Muta. 1B;H340, Carc. 1А; H350

Част 2 от Приложение № 3 към

ЗООС

“Втечнени запалими газове, категория 1 или 2 (вкл. втечнен нефтен газ) и природен газ” .

Нотация P2 –Запалими газове

Количество в резервоари

3бр. х 200 м3 =

600 м 3

х

0.575

х 0.85% =293.25 т

Количество, което може да се намира в тръбопроводи-1.7 т .

293.25 т

+

1.7 т

+

527.85 т. *

=

822.800 т

Течност Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан.

*Доставката на пропан-бутан в складовата база се извършва с 10 бр. автоцистерни с общ капацитет от 200 м3 или 12 бр. ж.п. цистерни с общ капацитет от 1080 м3. При изчисляване на максимално възможното количество пропан-бутан, което ще бъде налично на територията на предприятието в подвижни превозни съоръжения определящи са ж.п. цистерните с общ капацитет от1080 м3 или 527.85 т.

8. Обобщена информация относно естеството на опасностите от големи аварии и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и мерките за контрол при такива случаи;

Възможните опасности за възникване на големи аварии в предприятието са свързани с изтичане на опасни химични вещества и последвалите от това събития. Най-голяма опасност от възникване на голяма авария съществува при изтичане и запалване на цялото количество пропан-бутан в подвижния състав на съоръженията /авто и ж.п. цистерни, с вместимост 1080 м3 и тръбопроводи. Потенциалните критични събития и причините, които ги предизвикват и които могат да се проявят могат да се обединят в следните групи:

-експлоатационни причини;

-външни причини;

-естествени причини

Експлоатационни причини

Възможни сценарии за възникване на авария са:

Грешка в управлението на производствените процеси:

 • грешки при проектирането

 • организационно-управленски

 • грешки на оператора;

Повреда в резервоар:

 • пробиви по стените или шевовете на резервоарите

 • интензивна корозия

 • изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения

Повреда в тръбопровод:

 • изтичане от тръбопровод

 • изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения по тръбопроводите и прилежащата арматура

Повреда в автоцистерна или шланг– откачване или скъсване на гъвкав шланг

Повреда в жп-цистерна или шланг– откачване или скъсване на гъвкав шланг

Пожар

 • нерегламентирано повишаване на температура или налягане

 • отказ на предпазни клапани

 • отказ на гръмоотвод

 • механични искри при огневи и други работи

Експлозия

Външни причини

 • Саботаж/терористичен акт – при злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора, целящи предизвикване на разрушения и паника сред населението е възможно предизвикване на авария на територията на складовото стопанство. Тази авария би предизвикала пожар и/или взрив съпроводени с разрушаване и унищожаване на съоръженията налични на обекта, както и загазяване на околната територия с токсични газове;

 • Техногенни фактори – авария в съседно предприятие. В непосредствена близост до Площадката на имота няма съседни действащи производствени структури. В близост до обекта няма други обекти, работещи и съхраняващи: петролни продукти (бензиностанции, газстанции с пропан бутан), източници на йонизиращи лъчения, растителни препарати с изтекъл срок на годност и др.

 • резултат на авария в складовите или отделните подобекти

Освен гореизложените аварии на територията на предприятието предизвикани от външни фактори, е възможно предизвикването и на аварии в обекта вследствие неспазване на технологичната дисциплина или авариране на някои възли и детайли от технологичното оборудване. Това би предизвикало пожар или взрив с произтичащите от това последици.

 • в резултат на пътно-транспортно произшествие

Не се превижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, освен ограждане на вътрешни пътища по които ще преминават автоцистерните за товарeне с петролни продукти.Входът и изходът към площадката е от съществуващ общински път правещ връзка с републиканската пътна мрежа и поради, което пътно транспортно произшествие в този участък е сведено до минимум тъй като в района са налице само вътрешни пътища, където има ограничение на скоростта до 20 км/ч.

Естествени причини

– земетресение – сеизмично въздействие. Районът на гр.Горна Оряховица се намира в Горнооряховската сеизмична зона, предопределяща сеизмични проявления с максимален магнитуд 5-6 по скалата на Рихтер. По скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник районът е прогнозиран за ІХ степен на интензивност. На територията на базата може да се очаква силно разрушително земетресение от IX степен по макросеизмичната скала на Медведев – Шпонхойер – Карник (MSK-64). Това ще доведе до тежки повреди на зданията, нарушаване на връзки в тръбопроводи, възможни са пукнатини по пътищата. Възможно е газовите съоръжения и инсталации да излязат от строя поради разхерметизация

– мълния – авария е възможно да възникне единствено в случаи на нарушена мълниезащита;

– наводнение – Опасност от наводнение може да възникне при необичайно обилни дъждове и снеготопене. На територията на обекта не може да възникне наводнение от катастрофален характер.

9. Обобщена информация относно планираните мерки за предотвратяване на голяма авария , които Газтрейд” АД изпълнява:

– недопускане или предотвратяване на аварии, чрез провеждане на превантивна дейност за повишаване, подобряване и усъвършенстване на технологичното и техническото състояние на обекта;

– идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии и оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда;

– осигуряване на спазването на всички вътрешно фирмени наредби, инструкции и други нормативни документи при експлоатацията и поддържането на предприятието;

– управление, гарантиращо сигурността и своевременно оповестяване при възникване на екстремни ситуации;

– подготовка на персонала за действия при бедствия, аварии и катастрофи;

– стимулиране на персонала към стриктно спазване на мерките за осигуряване на безопасна работа на съоръженията и съпричастност към цялата политика за предотвратяване на големи аварии;

– подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария в предприятието. Обучение, периодични упражнения и изпити на персонала за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствия от авария;

– строг контрол на всички рискови дейности;

– контрол на движението на МПС в района на площадката на предприятието;

– осъществяване на строг пропускателен режим от охраната на обекта;

– ежегодни контролни замервания на импеданса на контура фаза – защитен проводник;

– ежегодни замервания и поддържане на мълниезащитната заземителна уредба;

– проверка изправността на дихателни и предпазни клапани, огнепреградители, дренажни системи, отвеждащи тръби и взривни мембрани;

Операторът предприема и следните основни мерки, които гарантират едновременно:

– спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества;

– и намаляване на риска от възникване на големи аварии.

по ред

Дейност

Критерии за измерване

Срок за изпълнение

1

Проверка системите и средствата осигуряващи противопожарната експлоатация на предприятиетосъгласно приложимото законодателство

Протокол от проверка на пожарогасителителните системи от Лицензирана фирма.

1 път годишно

2

Проверка на наличните символи и знаци на безопасност на обекта

Попълване на чек-лист за оценка на изискванията за складиране на опасни химични в-ва и смеси

1 път годишно

3

Периодично обучение на работещите по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Провеждане на инструктажи и попълване на Книги за периодичен инструктаж

На тримесеца

4

Предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи

Наличие на инструкции за безопасна работа

Постоянен

Ръководството на „Газтрейд“ АД, в качеството си на оператор на предприятието, носи цялата отговорност пред компетентните държавни органи за спазването и изпълнението на предписанията на нормативните документи, отнасящи се до безопасна експлоатация на съоръженията в съответствие с техния рисков потенциал.

Операторът отговаря за осигуряване на необходимите средства и инструментариум за поддържане на оборудването в пълна изправност, което е гаранция за свеждане на риска от голяма авария до възможния минимум. Той осигурява всички необходими средства за защита на персонала в случай на авария и за ликвидиране на аварията и последствията от нея. Осигурява условия за непрекъснато обучение на персонала по проблемите на безопасността във всичките й аспекти, организира периодични тренировъчни учения за действия при големи производствени аварии и природни бедствия.

Отговорността на работниците и служителите, свързани с безопасността на експлоатация на съоръженията, се състои в стриктно спазване на технологичната дисциплина и вътрешния трудов ред, на инструкциите за работа, в това число и частта им по безопасност, на заповедите и разпорежданията на ръководните длъжностни лица.

10. Начина на оповестяване, алармиране и информиране на населението в случай на голяма авария.

Ред за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на планове за защита при бедствие

С Х Е М А

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА Кризисния щаб

в „Складова база за пропан-бутан ” на „Газтрейд” АД – гр. Горна Оряховица,

област В

ДЕЖУРЕН

ОБЩИНСКИ/районен/ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ-РСС и УК

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ


елико Търново

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГРУПИ

ПЕРСОНАЛ НА СМЯНА

СХЕМА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИЯ

в „Складова база за пропан-бутан” на „Газтрейд” АД – гр. Горна Оряховица, област Велико Търново

Забелязалият аварията или пожара

Дежурен в при РС ПБЗН- : Горна Оряховица

национален телефон-

112

Дежурен- 0618/ 6-00-64

Управител и/или Зам. управител на обекта

0886 753 343

Р У П

112, 166,

0618 /6-00-40

Р С П Б ЗН

112, 160,

0618/ 6-00-64

МБАЛСМ

112, 150 и

0618/6-03-84

телефонен указател

име, презиме и фамилия длъжност телефони
служебен домашен мобилен
Районен съвет за сигурност /Горна Оряховица/
дежурен 112, 0618/6-02-16
дежурен при РС ПБЗН – Горна Оряховица
дежурен 112 160,

0618/ 6-00-64

Кризисен щаб
Председател Николай Гатев 0886 753 343
Заместник – председател

Невен Минчев Новаков

0889 959 553

Членове: Валентин Кръстев

Никола Иванов

Владимира Златева

0889 771 051

0887 340 425

0889 615 616

 

Схема на оповестяване на органите и силите при възникване на авария, съпроводена с изтичане на опасни химически вещества на територията на СБ, гр.Горна Оряховица към “Газтрейд” АД

Щаб за изпълнение на плана при бедствия към община Горна Оряховица

Дежурен по Общински съвет за сигурност

Тел: 0618/6-02-16 Тел: 0885807997

Щаб за изпълнение на плана при аварии и бедствия към СБ за пропан-бутан,гр.Горна Оряховица

тел. 0886 753 343

Сили на Районна Служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Горна Оряховица – тел. 112, 160, 0618/ 6-00-64

Сили на Районно Управление на Полицията” – тел. 112, 166; 0618 /6-00-40

Сили на “Спешна медицинска помощ” – тел.112,150; 0618/6-03-84

Сили на Електроразпределителното дружество – тел. 0618/60151

Сили на ВиК – Горна Оряховица – тел. 0618 / 6 08 60

Ред за информиране на изпълнителната власт при въвеждане на АП (чл.35,ал.1,т.7)

11. Кратко описание на действията, които населението следва да предприеме в случай на голяма авария.

В случай на голяма авария, населението ще се информира от председателя на общинската комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Евакуацията на личния състав, техниката и пребиваващите в базата ще се извършва под ръководството на началника на базата, а в негово отсъствие от специалиста по ТБ, ОПС и ПБЗН.

Сигналът за оповестяване за започване на евакуация е непрекъснат вой на сирена. Той се подава от дежурния от ведомствената охрана при главния портал при изрично указание от упоменатите по-горе лица.

Планът за евакуация е неразделна част от плана за провеждане на СНАВР при възникване на аварии и/или пожари на обекта.

12.Информация за начина на достъп по документите по чл.116ж, ал.4, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС

За “Складовата база за пропан-бутан” гр.Горна Оряховица, област Велико Търново към “Газтрейд” АД има изготвен авариен план разработен въз основа на чл.35 от Закона за защита при бедствия (ДВ бр. 102 от 19 декември 2006г. посл. изм. и доп.ДВ. бр.80 от14.10. 2011 год.,) и съгласно Приложение № 5 към чл. 14 и чл.18, ал.1 на Наредбата за прeдотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях /Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.в сила от 19.01.2016 г./

За “Складовата база за пропан-бутан” гр.Горна Оряховица, област Велико Търново има разработено Противопожарно досие на основание Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. на МВР и МИП (обн. ДВ бр. 89 от 2014 г.) за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

За “Складовата база за пропан-бутан” гр.Горна Оряховица, област Велико Търново има издадено Решение №105А1/2017 с Изх.№ПГА13/03.01.2018г. за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС с оператор „Газтрейд” АД и съгласувано със съответните компетентни органи.

Онлайн-симулятор Windows XP работает в веб-браузере, и его работа имитирует операционную систему. Вы можете использовать его, чтобы кого-то подделать.

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *