Костинброд

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в Складовата база за пропан-бутан – гр.Костинброд

на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД,

съгласно чл.20, ал.1 от НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

София 2018 г.

1. Име или търговско наименование на оператора;

“Газтрейд” АД

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението;

„Складова база за пропан-бутан” – гр.Костинброд, община Костинброд, София област. пощ.код: 2230, www.gastradebg.com

3. Номер/дата на актуалното уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 ЗООС;

Вх№ 420/ 18.02.2016 г.

4. Номер/дата на становището по чл. 103, ал. 6 или 7 ЗООС за потвърждаване на класификацията, въз основа на което е изготвен ДБ;

Изх.№УК-46/28.03.2016 г.

5. Номер на Решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС

Решение №4-А3/2017 с Изх.№ПГА-3000/30.10.2017г.

6. Кратко описание на дейността или дейностите на предприятието/съоръжанието;

Предприятието е действащо и в експлоатация. Складовата база за пропан-бутан на фирма „Газтрейд” АД и подобектите към нея в гр.Костинброд, община Костинброд, Софийска област са въведени поетапно, като за целта има издадени разрешения за ползване с изходящи № СТ-12-168 от 08.04.2005 г. на Дирекция за “Национален и строителен контрол” , № СТ-12-777 от 05.08.2008 г. на Дирекция за “Национален и строителен контрол” и № СТ-05-1393 от 16.08.2013 г на Дирекция за “Национален и строителен контрол”.

За Складовата база за пропан-бутан, гр.Костинброд има издадено разрешително № 04 от 2005 г. на МОСВ по чл.104 от ЗООС /Директива SEVEZO/ за изграждане и експлоатация и Решение № 01-4/2010 г. за изменение на Разрешително № 4/2005г на Складова база за пропан-бутан и ЛЗТ, гр. Костинброд и Решение № 02-4/14.03.2014 г. за изменение на Разрешително № 4/16.12.2005 г, изменено с Решение № 01-4/2010 г. на Складова база за пропан-бутан, гр. Костинброд, с оператор „Газтрейд” АД като преприятие с висок рисков потенциал и Решение №4-А3/2017 с Изх.№ПГА-3000/30.10.2017г за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС

Складовата база за пропан-бутан на „Газтрейд“ АД се намира южно от град Костинброд, на около 1 км. западно от пътя Е81 София – Лом. Площадката на складовата база за пропан-бутан заема ½ идеална част от имот № 4460/стар номер 029062/ от землището на община Костинброд и е с площ от 36817 кв.м., което е ½ от общите части.

В края на 2012 год., Газтрейд АД продава ½ от идеалните части на “НИС ПЕТРОЛ” ЕООД. “НИС ПЕТРОЛ”ЕООД придобива ½ идеални части от ПИ № 4460 ,съгласно т. акт 38, том І рег.№382, дело 35/ 2012 год, ведно със съорженията, които са изградени в тяхната част от базата, а именно резервоарите за течни горива и обслужващите ги съоръжения. Всички резервоари, тръбопроводи и технически съоръжения, свързани със светлите горива, заедно с прилежащата територия стават собственост на „НИС-ПЕТРОЛ” ЕООД. Новият собственик става оператор на своята ½ идеална част.

Газтрейд “АД остава оператор само на складовата база за пропан-бутан. Площта на ползваните подобекти от двете фирми е 10258 кв.м.

На площадката са изградени и са влезли в редовна експлоатация, следните съоръжения:

-Резервоарен парк за пропан-бутан 24бр.резервоара, всеки с обем от 400 м 3 или с общ обем 9600 м 3

– Ж.П. изливно устройство за пропан бутан (ВВГ)

– Автоналивно изливно устройство за пропан бутан (ВВГ)

– Помпено-компресорна станция за пропан бутан (ВВГ)

-Тръбопроводна система

-Противопожарна помпена станция

-Противопожарно водоснабдяване и канализация

-Електрозахранване и инсталации

-ж.п. кантар,

-автокантар/;

-административно-битова сграда;

-операторно

7. Обобщена информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС, която съдържа общо наименование или, в случаите на опасно вещество/а от част 1 на приложение № 3 на ЗООС, генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 на ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и ясно и разбираемо описание на основните им опасни свойства;

Описание на опасните вещества и свойства които са или се планира да бъдат налични в предприятието/съоръжението:

Химично наименование

CAS №

EC №

Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)

Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС

Проектен капацитет на технологичното съоръжение (съоръжения) (в тонове)

Налич-но коли-чество (в тоно-ве)

Физични свойства

1

2

3

4

5

6

7

8

Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан.

68476-85-7

270-704-2

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP):

Flam.Gas1; H220,

Press.Gas;H280,

Muta. 1B;H340, Carc. 1А; H350

Част 2 от Приложение № 3 към

ЗООС

“Втечнени запалими газове, категория 1 или 2 (вкл. втечнен нефтен газ) и природен газ” .

Нотация P2 –Запалими газове

Количество в резервоари

24бр. х 400 м3 =

9600 м 3

= х 0.575 х 0.85%=

4692 т

Количество, което може да се намира в тръбопроводи-1.7 т .

4692т

+

1.7 т

+

527.85 т. *

=

5221.55 т

Течност Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан.

*Доставката на пропан-бутан в складовата база се извършва с 10 бр. автоцистерни с общ капацитет от 200 м3 или 12 бр. ж.п. цистерни с общ капацитет от 1080 м3. При изчисляване на максимално възможното количество пропан-бутан, което ще бъде налично на територията на предприятието в подвижни превозни съоръжения определящи са ж.п. цистерните с общ капацитет от1080 м3 или 527.85 т.

8. Обобщена информация относно естеството на опасностите от големи аварии и потенциалното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и обобщена информация за основните видове сценарии за големи аварии и мерките за контрол при такива случаи;

Възможните опасности за възникване на големи аварии в предприятието са свързани с изтичане на опасни химични вещества и последвалите от това събития. Най-голяма опасност от възникване на голяма авария съществува при изтичане и запалване на цялото количество пропан-бутан в подвижния състав на съоръженията /авто и ж.п. цистерни, с вместимост 1080 м3 и тръбопроводи. Потенциалните критични събития и причините, които ги предизвикват и които могат да се проявят могат да се обединят в следните групи:

-експлоатационни причини;

-външни причини;

-естествени причини

Експлоатационни причини

Възможни сценарии за възникване на авария са:

Грешка в управлението на производствените процеси:

 • грешки при проектирането

 • организационно-управленски

 • грешки на оператора;

Повреда в резервоар:

 • пробиви по стените или шевовете на резервоарите

 • интензивна корозия

 • изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения

Повреда в тръбопровод:

 • изтичане от тръбопровод

 • изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения по тръбопроводите и прилежащата арматура

Повреда в автоцистерна или шланг– откачване или скъсване на гъвкав шланг

Повреда в жп-цистерна или шланг– откачване или скъсване на гъвкав шланг

Пожар

 • нерегламентирано повишаване на температура или налягане

 • отказ на предпазни клапани

 • отказ на гръмоотвод

 • механични искри при огневи и други работи

Експлозия

Външни причини

 • Саботаж/терористичен акт – при злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора, целящи предизвикване на разрушения и паника сред населението е възможно предизвикване на авария на територията на складовото стопанство. Тази авария би предизвикала пожар и/или взрив съпроводени с разрушаване и унищожаване на съоръженията налични на обекта, както и загазяване на околната територия с токсични газове;

 • Техногенни фактори – авария в съседно предприятие. В базата има двама оператора. “Газтрейд” АД и “НИС Петрол” ООД- единият обслужва складовата база за пропан-бутан, а другия оперира с базата за ЛЗТ. Това налага пълна координация на силите и средствата от страна и на двете дружества при евентуални аварии в базите. В непосредствена близост до Площадката на имота няма други съседни действащи производствени структури

 • резултат на авария в складовите или отделните подобекти

Освен гореизложените аварии на територията на предприятието предизвикани от външни фактори, е възможно предизвикването и на аварии в обекта вследствие неспазване на технологичната дисциплина или авариране на някои възли и детайли от технологичното оборудване. Това би предизвикало пожар или взрив с произтичащите от това последици.

 • в резултат на пътно-транспортно произшествие

Не се превижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура., освен ограждане на вътрешни пътища по които ще преминават автоцистерните за товаряне с пропан-бутан.

Входът и изходът към площадката е от съществуващ общински път правещ връзка с републиканската пътна мрежа и поради, което пътно транспортно произшествие в този участък е сведено до минимум тъй като в района са налице само вътрешни пътища, където има ограничение на скоростта до 20 км/ч.

Естествени причини

– земетресение – сеизмично въздействие. Районът на гр.Костинброд попада в сеизмична зона, предопределяща сеизмични проявления с максимален магнитуд 5 по скалата на Рихтер. По скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник районът е прогнозиран за ІХ степен на интензивност и попада в Софийската сеизмична зона. Това ще доведе до тежки повреди на зданията, нарушаване на връзки в тръбопроводи, възможни са пукнатини по пътищата. Възможно е газовите съоръжения и инсталации да излязат от строя поради разхерметизация

– мълния – авария е възможно да възникне единствено в случаи на нарушена мълниезащита;

– наводнение – Опасност от наводнение може да възникне при необичайно обилни дъждове и снеготопене. На територията на обекта не може да възникне наводнение от катастрофален характер.

9. Обобщена информация относно планираните мерки за предотвратяване на голяма авария , които Газтрейд” АД изпълнява:

– недопускане или предотвратяване на аварии, чрез провеждане на превантивна дейност за повишаване, подобряване и усъвършенстване на технологичното и техническото състояние на обекта;

– идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии и оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда;

– осигуряване на спазването на всички вътрешно фирмени наредби, инструкции и други нормативни документи при експлоатацията и поддържането на предприятието;

– управление, гарантиращо сигурността и своевременно оповестяване при възникване на екстремни ситуации;

– подготовка на персонала за действия при бедствия, аварии и катастрофи;

– стимулиране на персонала към стриктно спазване на мерките за осигуряване на безопасна работа на съоръженията и съпричастност към цялата политика за предотвратяване на големи аварии;

– подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария в предприятието. Обучение, периодични упражнения и изпити на персонала за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствия от авария;

– строг контрол на всички рискови дейности;

– контрол на движението на МПС в района на площадката на предприятието;

– осъществяване на строг пропускателен режим от охраната на обекта;

– ежегодни контролни замервания на импеданса на контура фаза – защитен проводник;

– ежегодни замервания и поддържане на мълниезащитната заземителна уредба;

– проверка изправността на дихателни и предпазни клапани, огнепреградители, дренажни системи, отвеждащи тръби и взривни мембрани;

Операторът предприема и следните основни мерки, които гарантират едновременно:

– спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества;

– и намаляване на риска от възникване на големи аварии.

по ред

Дейност

Критерии за измерване

Срок за изпълнение

1

Проверка системите и средствата осигуряващи противопожарната експлоатация на предприятиетосъгласно приложимото законодателство

Протокол от проверка на пожарогасителителните системи от Лицензирана фирма.

1 път годишно

2

Проверка на наличните символи и знаци на безопасност на обекта

Попълване на чек-лист за оценка на изискванията за складиране на опасни химични в-ва и смеси

1 път годишно

3

Периодично обучение на работещите по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Провеждане на инструктажи и попълване на Книги за периодичен инструктаж

На тримесеца

4

Предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи

Наличие на инструкции за безопасна работа

Постоянен

Ръководството на „Газтрейд“ АД, в качеството си на оператор на предприятието, носи цялата отговорност пред компетентните държавни органи за спазването и изпълнението на предписанията на нормативните документи, отнасящи се до безопасна експлоатация на съоръженията в съответствие с техния рисков потенциал.

Операторът отговаря за осигуряване на необходимите средства и инструментариум за поддържане на оборудването в пълна изправност, което е гаранция за свеждане на риска от голяма авария до възможния минимум. Той осигурява всички необходими средства за защита на персонала в случай на авария и за ликвидиране на аварията и последствията от нея. Осигурява условия за непрекъснато обучение на персонала по проблемите на безопасността във всичките й аспекти, организира периодични тренировъчни учения за действия при големи производствени аварии и природни бедствия.

Отговорността на работниците и служителите, свързани с безопасността на експлоатация на съоръженията, се състои в стриктно спазване на технологичната дисциплина и вътрешния трудов ред, на инструкциите за работа, в това число и частта им по безопасност, на заповедите и разпорежданията на ръководните длъжностни лица.

10. Начина на оповестяване, алармиране и информиране на населението в случай на голяма авария.

Ред за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на планове за защита при бедствие

С Х Е М А

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА Кризисния щаб

в „Складова база за пропан-бутан ” на „Газтрейд” АД

– гр. Костинброд, област София

ДЕЖУРЕН

ОБЩИНСКИ/районен/ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ-РСС и УК

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ГРУПИ

ПЕРСОНАЛ НА СМЯНА

телефонен указател

име, презиме и фамилия

длъжност

телефони

служебен

домашен

мобилен

ОБЩИНСКИ съвет за сигурност/КОСТИНБРОД/

дежурен

112, 0721/68715

дежурен при РС ПБЗН – КОСТИНБРОД

дежурен

112

160, 0721/60160

Кризисен щаб

Председател

Валери Тосев

0887 070700

Заместник – председател

Желчо Генов

0888 231936

Членове:

Петър Милчев Василев

Емил Стефанов Щърков

0888 630068

0887 400731

Схема на оповестяване на органите и силите при възникване на авария на територията на СБ, гр.Костинброд към “Газтрейд” АД и съседни обекти

Първия забелязъл аварията

Щаб за изпълнение на плана при бедствия към община Костинброд

Дежурен по Общински съвет за сигурност

Тел: 0721/68-715 Тел: 0884/89-31-58

Щаб за изпълнение на плана при аварии и бедствия към СБ за пропан-бутан,гр.Костинброд

тел.: 0887 070700

Сили на Оперативен Център на РД “Пожарна безопасност и защита на населението” гр.София – тел. 112, 160, 02/9875112.

Сили на Районна Служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Костинброд – тел. 112, 160, 0721/60160.

Сили на Районно Управление на Полицията” – тел. 112, 166; 0721/2777

Сили на “Спешна медицинска помощ” – тел.112,150; 02/9154411

Сили на Електроразпределителното дружество – тел. 0700 10 010;

Сили на ВиК – Костинброд – тел. 0721/66-048

РИОСВ –София- 02/856 51 52, 0887 787 484

НИС ПЕТРОЛ ЕООД- 0700 20 333, 02 904 97 00

Птицекомбинат/Джиев АД/- 0721/60110

Нива АД 072166360

ж.п. гара Костинброд- 0721 20-80

11. Кратко описание на действията, които населението следва да предприеме в случай на голяма авария.

В случай на голяма авария, населението ще се информира от председателя на общинската комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Евакуацията на личния състав, техниката и пребиваващите в базата ще се извършва под ръководството на началника на базата, а в негово отсъствие от специалиста по ТБ, ОПС и ПБЗН.

Сигналът за оповестяване за започване на евакуация е непрекъснат вой на сирена. Той се подава от дежурния от ведомствената охрана при главния портал при изрично указание от упоменатите по-горе лица.

Планът за евакуация е неразделна част от плана за провеждане на СНАВР при възникване на аварии и/или пожари на обекта.

12.Информация за начина на достъп по документите по чл.116ж, ал.4, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС.

За Складова база за пропан-бутан” на „Газтрейд” АД – гр. Костинброд, област София има изготвен авариен план разработен въз основа на чл.35 от Закона за защита при бедствия (ДВ бр. 102 от 19 декември 2006г. посл. изм. и доп.ДВ. бр.80 от14.10. 2011 год.,) и съгласно Приложение № 5 към чл. 14 и чл.18, ал.1 на Наредбата за прeдотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях /Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г.в сила от 19.01.2016 г./

За Складова база за пропан-бутан” гр.Костинброд, област София има разработено Противопожарно досие на основание Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. на МВР и МИП (обн. ДВ бр. 89 от 2014 г.) за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

За Складовата база за пропан-бутан, гр.Костинброд има издадено Решение №4-А3/2017 с Изх.№ПГА-3000/30.10.2017г за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС с оператор „Газтрейд” АД и съгласувано със съответните компетентни органи.

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *