Костинброд

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в Складовата база за пропан-бутан – гр.Костинброд

на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД,

съгласно чл.20, ал.1 от НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

София 2023 г.

Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

 1. Името и/или търговско наименование на оператора.

ГАЗТРЕЙД АД

 1. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.

ГАЗТРЕЙД АД

 

седалище и адрес на управление:

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1326

р-н Връбница

ж.к. Обеля-2, бул./ул. бул. „Ломско шосе“ № 207

 

Адрес на съоръжението:

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: София, Община: Костинброд
Населено място: гр. Костинброд, п.к. 2230
ж.к. Индустриална зона, бул./ул. местност „Прогона“ имот №4460-складова база Газтрейд

 

 1. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС;

Вх№ 420/ 18.02.2016 г.

номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; – НЕПРИЛОЖИМО

 

номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП.

Решение №4-А3/2017 с Изх.№ПГА-3000/30.10.2017г

  Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.

Предприятието е действащо и в експлоатация. Складовата база за пропан-бутан на фирма „Газтрейд” АД и подобектите към нея в гр.Костинброд, община Костинброд, Софийска област са въведени поетапно, като за целта има издадени разрешения за ползване с изходящи № СТ-12-168 от 08.04.2005 г. на Дирекция за “Национален и строителен контрол” , № СТ-12-777 от 05.08.2008 г. на Дирекция за “Национален и строителен контрол” и № СТ-05-1393 от 16.08.2013 г на Дирекция за “Национален и строителен контрол”.

За Складовата база за пропан-бутан, гр.Костинброд има издадено разрешително № 04 от 2005 г. на МОСВ по чл.104 от ЗООС /Директива SEVEZO/ за изграждане и експлоатация и Решение № 01-4/2010 г. за изменение на Разрешително № 4/2005г на Складова база за пропан-бутан и ЛЗТ, гр. Костинброд и Решение № 02-4/14.03.2014 гза изменение на Разрешително № 4/16.12.2005 г, изменено с Решение № 01-4/2010 г. на Складова база за пропан-бутан, гр. Костинброд, с оператор „Газтрейд” АД като преприятие с висок рисков потенциал и Решение №4-А3/2017 с Изх.№ПГА-3000/30.10.2017г за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4, във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС

Складовата база за пропан-бутан на „Газтрейд“ АД се намира южно от град Костинброд, на около 1 км. западно от пътя Е81 София – Лом. Площадката на складовата база за пропан-бутан заема ½ идеална част от имот № 4460/стар номер 029062/ от землището на община Костинброд и е с площ от 36817 кв.м., което е ½ от общите части.

В края на 2012 год., Газтрейд АД продава ½ от идеалните части на “НИС ПЕТРОЛ” ЕООД. “НИС ПЕТРОЛ”ЕООД придобива ½ идеални части от ПИ № 4460 ,съгласно т. акт 38, том І рег.№382, дело 35/ 2012 год, ведно със съорженията, които са изградени в тяхната част от базата, а именно резервоарите за течни горива и обслужващите ги съоръжения. Всички резервоари, тръбопроводи и технически съоръжения, свързани със светлите горива, заедно с прилежащата територия стават собственост на „НИС-ПЕТРОЛ” ЕООД. Новият собственик става оператор на своята ½ идеална част.

Газтрейд “АД остава оператор само на складовата база за пропан-бутан. Площта на ползваните подобекти от двете фирми е 10258 кв.м.

На площадката са изградени и са влезли в редовна експлоатация, следните съоръжения:

-Резервоарен парк за пропан-бутан 24бр.резервоара, всеки с обем от 400 м 3 или с общ обем 9600 м 3

– Ж.П. изливно устройство за пропан бутан (ВВГ)

– Автоналивно изливно устройство за пропан бутан (ВВГ)

– Помпено-компресорна станция за пропан бутан (ВВГ)

-Тръбопроводна система

-Противопожарна помпена станция

-Противопожарно водоснабдяване и канализация

-Електрозахранване и инсталации

-ж.п. кантар,

-автокантар/;

-административно-битова сграда;

-операторно

 

 1. Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС- генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.
Химично наименование CAS № EC № Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС Проектен капацитет на технологичното съоръжение (съоръжения) (в тонове) Налич-но коли-чество (в тоно-ве) Физични свойства
1 2 3 4 5 6 7 8
Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан. 68476-85-7 270-704-2 Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP):

Flam.Gas1; H220,

Press.Gas;H280,

Muta. 1B;H340, Carc. 1А; H350

Част 2 от Приложение № 3 към

ЗООС

“Втечнени запалими газове, категория 1 или 2 (вкл. втечнен нефтен газ) и природен газ” .

Нотация P2 –Запалими газове

Количество в резервоари

24бр. х 400 м=

9600 м 3

= х 0.575 х 0.85%=

4692 т

Количество, което може да се намира в тръбопроводи-1.7 т .

4692т

+

1.7 т

+

527.85 т. *

=

5221.55 т

Течност Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан.

 

 

 

 

 1. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

Възможните опасности за възникване на големи аварии в предприятието са свързани с изтичане на опасни химични вещества и последвалите от това събития. Най-голяма опасност от възникване на голяма авария съществува при изтичане и запалване на цялото количество пропан-бутан в подвижния състав на съоръженията /авто и ж.п. цистерни, с вместимост 1080 м3 и тръбопроводи. Потенциалните критични събития и причините, които ги предизвикват и които могат да се проявят могат да се обединят в следните групи:

-експлоатационни причини;

-външни причини;

-естествени причини

Експлоатационни причини

 

 1. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

 

https://gastradebg.com/2019/11/03/%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b4/

 

 1. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

В случай на голяма авария, населението ще се информира от председателя на общинската комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Евакуацията на личния състав, техниката и пребиваващите в базата ще се извършва под ръководството на началника на базата, а в негово отсъствие от специалиста по ТБ, ОПС и ПБЗН.

Сигналът за оповестяване за започване на евакуация е непрекъснат вой на сирена. Той се подава от дежурния от ведомствената охрана при главния портал при изрично указание от упоменатите по-горе лица.

Планът за евакуация е неразделна част от плана за провеждане на СНАВР при възникване на аварии и/или пожари на обекта.

 

 1. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

– недопускане или предотвратяване на аварии, чрез провеждане на превантивна дейност за повишаване, подобряване и усъвършенстване на технологичното и техническото състояние на обекта;

– идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии и оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда;

– осигуряване на спазването на всички вътрешно фирмени наредби, инструкции и други нормативни документи при експлоатацията и поддържането на предприятието;

– управление, гарантиращо сигурността и своевременно оповестяване при възникване на екстремни ситуации;

– подготовка на персонала за действия при бедствия, аварии и катастрофи;

– стимулиране на персонала към стриктно спазване на мерките за осигуряване на безопасна работа на съоръженията и съпричастност към цялата политика за предотвратяване на големи аварии;

– подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария в предприятието. Обучение, периодични упражнения и изпити на персонала за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствия от авария;

– строг контрол на всички рискови дейности;

– контрол на движението на МПС в района на площадката на предприятието;

– осъществяване на строг пропускателен режим от охраната на обекта;

– ежегодни контролни замервания на импеданса на контура фаза – защитен проводник;

– ежегодни замервания и поддържане на мълниезащитната заземителна уредба;

– проверка изправността на дихателни и предпазни клапани, огнепреградители, дренажни системи, отвеждащи тръби и взривни мембрани;

Операторът предприема и следните основни мерки, които гарантират едновременно:

– спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества;

– и намаляване на риска от възникване на големи аварии.

 

№ по ред Дейност Критерии за измерване Срок за изпълнение
1 Проверка системите и средствата осигуряващи противопожарната експлоатация на предприятиетосъгласно приложимото законодателство Протокол от проверка на пожарогасителителните системи от Лицензирана фирма. 1 път годишно
2 Проверка на наличните символи и знаци на безопасност на обекта Попълване на чек-лист за оценка на изискванията за складиране на опасни химични в-ва и смеси 1 път годишно
3 Периодично обучение на работещите по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси Провеждане на инструктажи и попълване на Книги за периодичен инструктаж На тримесеца
4 Предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи Наличие на инструкции за безопасна работа Постоянен

 

Ръководството на „Газтрейд“ АД, в качеството си на оператор на предприятието, носи цялата отговорност пред компетентните държавни органи за спазването и изпълнението на предписанията на нормативните документи, отнасящи се до безопасна експлоатация на съоръженията в съответствие с техния рисков потенциал.

Операторът отговаря за осигуряване на необходимите средства и инструментариум за поддържане на оборудването в пълна изправност, което е гаранция за свеждане на риска от голяма авария до възможния минимум. Той осигурява всички необходими средства за защита на персонала в случай на авария и за ликвидиране на аварията и последствията от нея. Осигурява условия за непрекъснато обучение на персонала по проблемите на безопасността във всичките й аспекти, организира периодични тренировъчни учения за действия при големи производствени аварии и природни бедствия.

Отговорността на работниците и служителите, свързани с безопасността на експлоатация на съоръженията, се състои в стриктно спазване на технологичната дисциплина и вътрешния трудов ред, на инструкциите за работа, в това число и частта им по безопасност, на заповедите и разпорежданията на ръководните длъжностни лица.

 

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/6022

 

 Становище по чл. 103, ал. 6 от ЗООС – Потвърждаване на класификация за предприятия с нисък и висок рисков потенциал
 Становище по чл. 103, ал. 6 от ЗООС – Потвърждаване на актуализирана класификация за предприятия с нисък и висок рисков потенциал
 Решение по чл. 116ж, ал. 4 за одобряване или неодобряване на ДБ за предприятие с висок рисков потенциал
 Технически доклад по чл. 116а за издаване на решение по чл. 116, ал. 1 на ЗООС или чл. 116ж, ал. 4 на ЗООС

 

 

 1. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.

Милчо Василев- Изпълнителен директор

29.06.2023 г.

 

 1. Освен информацията по т. 1 – 10 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал се включва и:

11.1. обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици;

Възможни сценарии за възникване на авария са:

– Грешка в управлението на производствените процеси:

 • грешки при проектирането
 • организационно-управленски
 • грешки на оператора;

– Повреда в резервоар:

 • пробиви по стените или шевовете на резервоарите
 • интензивна корозия
 • изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения

– Повреда в тръбопровод:

 • изтичане от тръбопровод
 • изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения по тръбопроводите и прилежащата арматура

– Повреда в автоцистерна или шланг– откачване или скъсване на гъвкав шланг

– Повреда в жп-цистерна или шланг– откачване или скъсване на гъвкав шланг

– Пожар

 • нерегламентирано повишаване на температура или налягане
 • отказ на предпазни клапани
 • отказ на гръмоотвод
 • механични искри при огневи и други работи

– Експлозия

Външни причини

 • Саботаж/терористичен акт – при злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора, целящи предизвикване на разрушения и паника сред населението е възможно предизвикване на авария на територията на складовото стопанство. Тази авария би предизвикала пожар и/или взрив съпроводени с разрушаване и унищожаване на съоръженията налични на обекта, както и загазяване на околната територия с токсични газове;
 • Техногенни фактори – авария в съседно предприятие. В базата има двама оператора. “Газтрейд” АД и “НИС Петрол” ООД- единият обслужва складовата база за пропан-бутан, а другия оперира с базата за ЛЗТ. Това налага пълна координация на силите и средствата от страна и на двете дружества при евентуални аварии в базите. В непосредствена близост до Площадката на имота няма други съседни действащи производствени структури
 • резултат на авария в складовите или отделните подобекти

Освен гореизложените аварии на територията на предприятието предизвикани от външни фактори, е възможно предизвикването и на аварии в обекта вследствие неспазване на технологичната дисциплина или авариране на някои възли и детайли от технологичното оборудване. Това би предизвикало пожар или взрив с произтичащите от това последици.

 • в резултат на пътно-транспортно произшествие

Не се превижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура., освен ограждане на вътрешни пътища по които ще преминават автоцистерните за товаряне с пропан-бутан.

Входът и изходът към площадката е от съществуващ общински път правещ връзка с републиканската пътна мрежа и поради, което пътно транспортно произшествие в този участък е сведено до минимум тъй като в района са налице само вътрешни пътища, където има ограничение на скоростта до 20 км/ч.

Естествени причини

– земетресение – сеизмично въздействие. Районът на гр.Костинброд попада в сеизмична зона, предопределяща сеизмични проявления с максимален магнитуд 5 по скалата на Рихтер. По скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник районът е прогнозиран за ІХ степен на интензивност и попада в Софийската сеизмична зона. Това ще доведе до тежки повреди на зданията, нарушаване на връзки в тръбопроводи, възможни са пукнатини по пътищата. Възможно е газовите съоръжения и инсталации да излязат от строя поради разхерметизация

– мълния – авария е възможно да възникне единствено в случаи на нарушена мълниезащита;

– наводнение – Опасност от наводнение може да възникне при необичайно обилни дъждове и снеготопене. На територията на обекта не може да възникне наводнение от катастрофален характер

 

 

 

11.2. информация от външния авариен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария;

Щаб за изпълнение на плана при бедствия към община Костинброд

Дежурен по Общински съвет за сигурност

Тел: 0721/68-715 Тел: 0884/89-31-58

 

Щаб за изпълнение на плана при аварии и бедствия към СБ за пропан-бутан,гр.Костинброд

тел.: 0887 070700

 

Сили на Оперативен Център на РД “Пожарна безопасност и защита на населението” гр.София – тел. 112, 160, 02/9875112.

Сили на Районна Служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Костинброд – тел. 112, 160, 0721/60160.

Сили на Районно Управление на Полицията” – тел. 112, 166; 0721/2777

Сили на “Спешна медицинска помощ” – тел.112,150; 02/9154411

Сили на Електроразпределителното дружество – тел. 0700 10 010;

Сили на ВиК – Костинброд – тел. 0721/66-048

РИОСВ –София- 02/856 51 52, 0887 787 484

НИС ПЕТРОЛ ЕООД- 0700 20 333, 02 904 97 00

Птицекомбинат/Джиев АД/- 0721/60110

Нива АД – 072166360

ж.п. гара Костинброд- 0721 20-80

 

 

11.3. информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията. – НЕПРИЛОЖИМО

 

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *