Горна Оряховица

Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

1. Името и/или търговско наименование на оператора.

ГАЗТРЕЙД АД

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.

ГАЗТРЕЙД АД

 

седалище и адрес на управление:

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1326

р-н Връбница

ж.к. Обеля-2, бул./ул. бул. „Ломско шосе“ № 207

 

Адрес на съоръжението:

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: ВеликоТърново, Община: Горна Оряховица
Населено място: гр. Горна Оряховица,

,,Св.Княз Борис I” №86 -складова база Газтрейд

 

3. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС;

Вх№ 450/ 15.03.2016 г.

 

номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; – НЕПРИЛОЖИМО

 

 

номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП.

Решение №105-А1/2017 с Изх.№ПГА-13/03.01.2018г

 

4. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.

Предприятието е действащо и в експлоатация. Складовата база за пропан-бутан на „Газтрейд” АД е изградена кв. 901,904,246 и 900, в имоти У.П.И. – XII, ,I, XVI, XVII,II, III, IV,V,VI,VII,VIII,IX, XI, и се намира в Източна промишлена зона – гр. Горна Оряховица, ул. ,,Св.Княз Борис I” №86 .

В края на 2013 г. „Премиум” ООД  продава на   „Газтрейд” АД изброените  недмижими имоти, заедно с иградените в тях съоръжения и  поема задълженията на оператор на „Складовата база за пропан-бутан.

За Складовата база за пропан-бутан има издадено Разрешително № 105 /2008 г. по чл.104 от ЗООС, като преприятие с висок рисков потенциал на фирма „Премиум” ООД, като съгласно писмо № 26-00-2922 от 25.10.2013 г.  на МОСВ  и настъпилата смяна на оператора, „Газтрейд” АД  поема  правата и задълженията съгласно Разрешително № 105 /2008 г. по чл.104 от ЗООС.

На площадката са изградени и са влезли в редовна експлоатация, следните съоръжения:

 • Складова резервоарна група – 3 броя резервоари с единичен обем V=200 m3 общо 600 m3 (подземен монтаж);
 • Ж.п. изливно устройство за ВВГ (пропан-бутан)
 • Автоналивно устройство за ВВГ (пропан-бутан)- АНУ 2 броя.
 • Помпено-компресорна станция за ВВГ (пропан-бутан)
 • Компресор за сгъстен въздух
 • Технологични тръбопроводи и естакада
 • Противопожарния водоем с обем от 130 мЗ
 • Ограда (разширение);
 • Административно битова сграда
 • Ж.п. коловоз
 • Противопожарни пътища, ел. и ВиК мрежи, саркофаг, естакада (колони и метални конструкции), предмет на проекти по други части.

Всички съоръжения и инсталации  са въведени в редовна експлоатация   и са изградени в съответствие с одобрените проекти, разрешение за строеж.

 

5. Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС- генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.

 

Химично наименование CAS № EC № Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС Проектен капацитет на технологичното съоръжение (съоръжения) (в тонове) Налич-но коли-чество (в тонове) Физични свойства
1 2 3 4 5 6 7 8
Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан. 68476-85-7 270-704-2 Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP):

Flam.Gas1; H220,

Press.Gas;H280,

Muta. 1B;H340, Carc. 1А; H350

 

Част 2 от Приложение № 3 към

ЗООС

“Втечнени запалими газове, категория 1 или 2 (вкл. втечнен нефтен газ) и природен газ” .

Нотация P2 –Запалими газове

 

Количество в резервоари

3бр. х 200 м3 =

600 м 3

х

0.575

 х 0.85% =293.25 т

 

Количество, което може да се  намира  в тръбопроводи-1.7 т .

 

 

 

 

 

 

293.25 т

+

1.7 т

 

+

527.85 т. *

=

822.800 т

 

Течност Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан.

 

*Доставката на пропан-бутан в складовата база се извършва с 10 бр. автоцистерни с общ капацитет от 200 м3 или 12 бр. ж.п. цистерни с общ капацитет от 1080 м3. При изчисляване на максимално възможното количество пропан-бутан, което ще  бъде налично на територията на предприятието в подвижни превозни съоръжения определящи  са ж.п. цистерните с общ капацитет от1080 м3 или 527.85 т.

 

6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

Възможните опасности за възникване на големи аварии в предприятието са свързани с изтичане на опасни химични вещества и последвалите от това събития. Най-голяма опасност от възникване на голяма авария съществува при изтичане и запалване на цялото количество пропан-бутан в подвижния състав на съоръженията /авто и ж.п. цистерни, с вместимост 1080 м3 и тръбопроводи. Потенциалните критични събития и причините, които ги предизвикват и които могат да се проявят могат да се обединят в следните групи:

-експлоатационни причини;

-външни причини;

-естествени причини

 

7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

 

https://gastradebg.com/2019/11/03/%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%80%d1%8f%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b0/

 

8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

В случай на голяма авария, населението ще се информира от председателя на общинската комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Евакуацията на личния състав, техниката и пребиваващите в базата ще се извършва под ръководството на Управител на базата, а в негово отсъствие от специалиста по ТБ, ОПС и ПБЗН.

Сигналът за оповестяване за започване на евакуация е непрекъснат вой на сирена. Той се подава от дежурния от ведомствената охрана при главния портал при изрично указание от упоменатите по-горе лица.

Планът за евакуация е неразделна част от плана за провеждане на СНАВР при възникване на аварии и/или пожари на обекта.

 

9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

– недопускане или предотвратяване на аварии, чрез провеждане на превантивна дейност за повишаване, подобряване и усъвършенстване на технологичното и техническото състояние на обекта;

– идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии и оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда;

– осигуряване на спазването на всички вътрешно фирмени наредби, инструкции и други нормативни документи при експлоатацията и поддържането на предприятието;

– управление, гарантиращо сигурността и своевременно оповестяване при възникване на екстремни ситуации;

– подготовка на персонала за действия при бедствия, аварии и катастрофи;

– стимулиране на персонала към стриктно спазване на мерките за осигуряване на безопасна работа на съоръженията и съпричастност към цялата политика за предотвратяване на големи аварии;

– подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария в предприятието. Обучение, периодични упражнения и изпити на персонала за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствия от авария;

– строг контрол на всички рискови дейности;

– контрол на движението на МПС в района на площадката на предприятието;

– осъществяване на строг пропускателен режим от охраната на обекта;

– ежегодни контролни замервания на импеданса на контура фаза – защитен проводник;

– ежегодни замервания и поддържане на мълниезащитната заземителна уредба;

– проверка изправността на дихателни и предпазни клапани, огнепреградители, дренажни системи, отвеждащи тръби и взривни мембрани;

Операторът предприема и следните основни мерки, които гарантират едновременно:

– спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества;

– и намаляване на риска от възникване на големи аварии.

 

№ по ред Дейност Критерии за измерване Срок за изпълнение
1 Проверка системите и средствата осигуряващи противопожарната експлоатация на предприятиетосъгласно приложимото законодателство Протокол от проверка на пожарогасителителните системи от Лицензирана фирма. 1 път годишно
2 Проверка на наличните символи и знаци на безопасност на обекта Попълване на чек-лист за оценка на изискванията за складиране на опасни химични в-ва и смеси 1 път годишно
3 Периодично обучение на работещите по Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси Провеждане на инструктажи и попълване на Книги за периодичен инструктаж На тримесеца
4 Предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи Наличие на инструкции за безопасна работа Постоянен

 

Ръководството на „Газтрейд“ АД, в качеството си на оператор на предприятието, носи цялата отговорност пред компетентните държавни органи за спазването и изпълнението на предписанията на нормативните документи, отнасящи се до безопасна експлоатация на съоръженията в съответствие с техния рисков потенциал.

Операторът отговаря за осигуряване на необходимите средства и инструментариум за поддържане на оборудването в пълна изправност, което е гаранция за свеждане на риска от голяма авария до възможния минимум. Той осигурява всички необходими средства за защита на персонала в случай на авария и за ликвидиране на аварията и последствията от нея. Осигурява условия за непрекъснато обучение на персонала по проблемите на безопасността във всичките й аспекти, организира периодични тренировъчни учения за действия при големи производствени аварии и природни бедствия.

Отговорността на работниците и служителите, свързани с безопасността на експлоатация на съоръженията, се състои в стриктно спазване на технологичната дисциплина и вътрешния трудов ред, на инструкциите за работа, в това число и частта им по безопасност, на заповедите и разпорежданията на ръководните длъжностни лица.

 

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

 

https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/8570

 

Становище по чл. 103, ал. 6 от ЗООС – Потвърждаване на класификация за предприятия с нисък и висок рисков потенциал

 Решение по чл. 116ж, ал. 4 за одобряване или неодобряване на ДБ за предприятие с висок рисков потенциал

 Технически доклад по чл. 116а за издаване на решение по чл. 116, ал. 1 на ЗООС или чл. 116ж, ал. 4 на ЗООС

 

10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.

Милчо Василев- Изпълнителен директор

02.11.2023 г.

 

11. Освен информацията по т. 1 – 10 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал се включва и:

11.1. обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици;

 

Възможни сценарии за възникване на авария са:

– Грешка в управлението на производствените процеси:

 грешки при проектирането

организационно-управленски

грешки на оператора;

 

– Повреда в резервоар:

пробиви по стените или шевовете на резервоарите

интензивна корозия

изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения

 

– Повреда в тръбопровод:

 изтичане от тръбопровод

изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения по тръбопроводите и прилежащата арматура

 

– Повреда в автоцистерна или шланг- откачване или скъсване на гъвкав шланг

– Повреда в жп-цистерна или шланг- откачване или скъсване на гъвкав шланг

– Пожар

нерегламентирано повишаване на температура или налягане

отказ на предпазни клапани

 отказ на гръмоотвод

механични искри при огневи и други работи

 

– Експлозия

Външни причини

 Саботаж/терористичен акт – при злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора, целящи предизвикване на разрушения и паника сред населението е възможно предизвикване на авария на територията на складовото стопанство. Тази авария би предизвикала пожар и/или взрив съпроводени с разрушаване и унищожаване на съоръженията налични на обекта, както и загазяване на околната територия с токсични газове;

 

Техногенни фактори – авария в съседно предприятие. В непосредствена близост до Площадката на имота няма съседни действащи производствени структури. В близост до обекта няма други обекти, работещи и съхраняващи: петролни продукти (бензиностанции, газстанции с пропан бутан), източници на йонизиращи лъчения, растителни препарати с изтекъл срок на годност и др.

 

резултат на авария в складовите или отделните подобекти

Освен гореизложените аварии на територията на предприятието предизвикани от външни фактори, е възможно предизвикването и на аварии в обекта вследствие неспазване на технологичната дисциплина или авариране на някои възли и детайли от технологичното оборудване. Това би предизвикало пожар или взрив с произтичащите от това последици.

 

в резултат на пътно-транспортно произшествие

Не се превижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, освен ограждане на вътрешни пътища по които ще преминават автоцистерните за товарeне с петролни продукти.Входът и изходът към площадката е от съществуващ общински път  правещ връзка с републиканската пътна мрежа и поради, което пътно транспортно произшествие в този участък е сведено до минимум тъй като в района са налице само вътрешни пътища, където има ограничение на скоростта до 20 км/ч.

Естествени причини

 

– земетресение – сеизмично въздействие. Районът на гр.Горна Оряховица се  намира в Горнооряховската сеизмична зона, предопределяща сеизмични проявления с максимален магнитуд 5-6 по скалата на Рихтер. По скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник районът е прогнозиран за ІХ степен на интензивност. На територията на базата може да се очаква силно разрушително земетресение от IX степен по макросеизмичната скала на Медведев – Шпонхойер – Карник (MSK-64). Това ще доведе до тежки повреди на зданията, нарушаване на връзки в тръбопроводи, възможни са пукнатини по пътищата. Възможно е газовите съоръжения и инсталации да излязат от строя поради разхерметизация

– мълния – авария е възможно да възникне единствено в случаи на нарушена мълниезащита;

– наводнение – Опасност от наводнение може да възникне при необичайно обилни дъждове и снеготопене. На територията на обекта не може  да възникне наводнение от катастрофален характер.

 

 

 

11.2. информация от външния авариен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария;

Щаб за изпълнение на плана при бедствия към община Горна Оряховица

Дежурен по Общински съвет за сигурност

 

Тел: 0618/6-02-16                    Тел: 0885807997

 

 

Щаб за изпълнение на плана при аварии и бедствия към СБ за пропан-бутан,гр. Горна Оряховица

тел. 0886 753 343

 

Сили на Районна Служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Горна Оряховица – тел. 112, 160, 0618/ 6-00-64

 

Сили на Районно Управление на Полицията” – тел. 112, 166; 0618 /6-00-40

 

Сили на “Спешна медицинска помощ” – тел.112,150; 0618/6-03-84

 

Сили на Електроразпределителното дружество – тел. 0618/60151

Сили на ВиК – Горна Оряховица – тел. 0618 / 6 08 60

 

 

11.3. информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията. – НЕПРИЛОЖИМО

 

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *