Костинброд

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в Складовата база за пропан-бутан – гр.Костинброд на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД, съгласно чл.20, ал.1 от НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и…

Белослав

Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4 (Ново – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост,…

Асеновград

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие в случай на голяма авария в „Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан” в гр.Асеновград, кв. Горни Воден, на фирма “ГАЗТРЕЙД” АД, съгласно чл.20, ал.1 от НАРЕДБА…

Обработване на лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ За „Газтрейд” АД защитата на личната информация е от голямо значение и компанията посвещава много усилия, за да осигури тази защита. В много случаи дружеството взаимодейства с други дружества, които не действат сами, а…

Здраве и безопасност при работа

ПОЛИТИКА  НА  ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА  СРЕДА, ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ  РАБОТА РЪКОВОДСТВОТО НА „ГАЗТРЕЙД”  АД,  В ЛИЦЕТО  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ  ДИРЕКТОР,  ДЕКЛАРИРА  СВОЯТА  ПОЛИТИКА  ПО  УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО,  ОКОЛНАТА СРЕДА,  ЗДРАВЕТО  И  БЕЗОПАСНОСТТА  ПРИ РАБОТА,  КОЯТО  Е …

Предмет на дейност

Осн. дейност: Външна и вътрешна търговия с LPG и течни горива. От началото на 2007 г. фирмата предлага на пазара подземни и надземни резервоари за пропан-бутан, необходими при изграждане на битови и промишлени газови инсталации с капацитет от 1 до…