О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (обн. ДВ, бр.25/ 2003г.)  ”ГАЗТРЕЙД” АД съобщавa:  на засегнатото население на община Костинброд, че имаме инвестиционно предложение  за промяна предназначението на земята от земеделски…

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие

Информация за планираните мерки за безопасност и начини на действие  в случай на голяма авария в „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна”,  имот 202032, местност Манастира, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, на фирма “ГАЗТРЕЙД”…