Белослав

Приложение № 11 към чл. 20, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС, в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

1. Името и/или търговско наименование на оператора.

ГАЗТРЕЙД АД

2. Наименование и пълен адрес на предприятието/съоръжението.

ГАЗТРЕЙД АД

 седалище и адрес на управление:

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: София (столица), Община: Столична

Населено място: гр. София, п.к. 1326

р-н Връбница

ж.к. Обеля-2, бул./ул. бул. „Ломско шосе“ № 207

 

Адрес на съоръжението:

Държава: БЪЛГАРИЯ
Област: Варна, Община: Белослав
Населено място:
гр. Белослав 9178, местност Манастира, имот 202032

3. Номер и дата на актуално уведомление за класификация на предприятието/съоръжението, подадено съгласно чл. 103, ал. 2 или 5 от ЗООС;

Вх № УК-45/ 24.03.2016 г.

номер на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за ПСНРП; – НЕПРИЛОЖИМО

номер на решение по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС (номер на решение по чл. 99, ал. 2 от ЗООС) за ПСВРП.

Решение №107-А1/2018 с Изх.№ПГА-210/25.01.2018г.

 

4. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението.

„Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна”,  гр. Белослав , община Белослав, област Варна е предназначена за приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ-пропан-бутан, бензин и дизелово гориво.

Доставката  и експедицията на различните видове горива ще се осъществяват чрез воден и сухоземен транспорт.

Предприятието е действащо и в експлоатация, като отделните подобекти се въвеждат поетапно в експлоатация. За  обект „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна имот 202032, местност Манастира, землище Белослав има издадено Разрешително  №107/2008 г. по  чл.104 от ЗООС за съхранение на 8000 м3  пропан-бутан, 5000 м3 бензин и 5000 м3 дизелово гориво като преприятие с висок рисков потенциал.

Пристанището включва следните специализирани звена, сгради и съоръжения, които са вече изградени:

 • резервоарен парк за пропан-бутан с общ обем 8000 m3 (6бр. хоризонтални цилиндрични резервоари, всеки с геометричен обем 200 m3 и 17 бр. хоризонтални цилиндрични резервоари, всеки с геометричен обем 400 m3 разположени в 3 групи, засипани с пръст и приравнени към подземни) – изградени са и са в експлоатация 5000m3(5 бр. резервоари с вместимост от 200m3всеки и 10 бр. резервоари с вместимост от 400 m3 всеки);
 • помпено- компресорна станция и станция за пълнене на бутилки – изградена, без станцията за пълнене на бутилки;
 • авто наливно-изливна станция за течни товари с 4 бр. постове за товарене на автоцистерни, от които 2 бр. са специализирани за бензин и дизелово гориво, а другите за пропан-бутан – изградени са предназначените за пропан-бутан;
 • ж.п. наливно-изливна станция за горива, разположена на два успоредни коловоза, оборудвани с 18 товарни поста, специализирани съответно за едновременно товарене на 8 бр. европейски вагон-цистерни и 10 броя руски вагон-цистерни с пропан-бутан – изградени са предназначените за пропан-бутан;
 • противопожарна помпена станция – изградена;
 • тръбопроводи, монтирани върху открити метални естакади на опори на два реда и оборудвани с дренажна система за дрениране след всеки продукт – изградени са предназначените за пропан-бутан;
 • зона за сервизно обслужване и гараж с паркинги, пътни връзки и трафопост и дизел агрегат – изградени;
 • обслужваща зона с помещения за служителите, офиси за персонала, осигуряващ граничен и паспортен контрол, митнически контрол, медико-санитарен и фитосанитарен контрол, контрол на транспортните средства и пр. в съответствие с чл. 101, ал. 1 от ЗМПВВППРБ – изградени;

– изградени са пътни и ж.п. връзки с директно влизане в площадката – южната граница на площадката тангира до съществуваща ж.п. линия, собственост на „Газтрейд“ АД с връзка с гара Разделна. Покрай южната граница преминава ж.п. линия и успоредно на нея третокласен републикански път ІІІ-9004 „І-9 – Варна-Белослав-Разделна – Падина – Житница-(Провадия-Дългопол)-ІІІ-208“;

– кей, разположен на брега на езерото в източната част на закупените от „Газтрейд“ АД имоти, съгласно Генералния план от 2008г. – изграден е частично.

 

От процедираните до момента подобекти предстои доизграждане на:

 • още 3000 m3 от резервоарния парк за пропан-бутан, който е с общ обем 8000 m3;
 • станция за пълнене на бутилки към вече изградената помпено-компресорна станция;
 • останалата част от кея в източната част на имотите;
 • подобектите касаещи бензина и дизеловото гориво.

 

 

5. Обща информация за наличните в предприятието/съоръжението опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС, която съдържа общо наименование, или в случаите на опасно вещество/опасни вещества от част 1 на приложение № 3 към ЗООС- генерично наименование и класификация на опасностите на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, налични в предприятието, които могат да причинят голяма авария, и описание на основните им опасни свойства.

Химично наименование¹ CAS № EC № Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС2 Проектен капацитет на технологичното съоръжение _(съоръжения) (в тонове)3 Налично количество (в тонове) 4 Физични свойства5
1 2 3 4 5 6 7 8
Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан.  

68476-85-7

 

 

270-704-2

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP):

Flam.Gas1; H220,

Press.Gas;H280,

Muta. 1B;H340, Carc. 1А; H350

 

Част 2 от Приложение № 3 към

ЗООС

“Втечнени запалими газове, категория 1 или 2 (вкл. втечнен нефтен газ) и природен газ” .

Нотация P2 –Запалими газове

Количество в резервоари

8000 м 3

(3910 т)

Изградени на

Първи  етап

5бр. х 200 м3 =

1000 м 3

х 0.85% х 0.575

= (488.75т)

 

количество, което може да се  намира  в изградените тръбопроводи-

3.7 т .

 

Изградени на

Втори  етап

10бр. х 400 м3 =

4000 м 3

х 0.85% х 0.575

= (1955 т)

 

количество, което може да се  намира  в изградените тръбопроводи-

3.7 т .

 

За изграждане на Следващ  в рамките на разрешителното

7бр.х 400 м+1бр.x 200 м3

= 3000 м3 х 0.85% х 0.575

= 1466.25 т

 

 

 

 

 

3910 т

+

3.7 т

=

3913.7 т

+

527.85 т*

=

4441.550 т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Течност Втечнен нефтен газ (LPG) -смес на пропан и бутан.
Автомобилен бензин

(Бензин,

C5-11, високо-октанов, стабили-зиран, реформиран)

93572-29-3 297-458-9 Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP):

Carc. 1B, H350,

Muta. 1B,H340,

Asp. Tox.1,H304

 

Част 2, колона 1 на приложение № 3 на  ЗООС Нефтопродукти и алтернативни горива.

 

 

Следващ етап в рамките на разрешителното

1бр. х 5000 м3

х 0.77 =

3850 t

количество, което може да се  намира  в тръбопроводи-1 т .

 

3850 т

+

1 т

+

 

462.т * *

=

4313т

 

 

Течност

Автомобилен бензин

(Бензин,

C5-11, високо-октанов, стабили-зиран, реформиран)

Дизелово гориво

(Горива, дизелови)

68334-30-5 269-822-7 Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP):

Carc. 2,H351

 

Част 2, колона 1 на приложение № 3 на  ЗООС Нефтопродукти и алтернативни горива.

 

 

Следващ етап  в рамките на разрешителното

1бр. x 5000 m3 х 0.85 =

4250 т

 

количество, което може да се  намира  в тръбопроводи-1 т .

 

4250 т

+

1 т

+

510 т * * *

=

4761 т

 

Течност

Дизелово гориво

(Горива, дизелови)

 

*Доставката на пропан-бутан в складовата база се извършва с 10 бр. автоцистерни с общ капацитет от 200 м3 или 12 бр. ж.п. цистерни с общ капацитет от 1080 м3. При изчисляване на максимално възможното количество пропан-бутан, което ще  бъде налично на територията на предприятието в подвижни превозни съоръжения определящи  са ж.п. цистерните с общ капацитет от1080 м3 или 527.85 т.

* * Доставката на бензин в складовата база ще се извършва с 10 бр. автоцистерни с общ капацитет от 300 м3 или 12 бр. ж.п. цистерни с общ капацитет от 600 м3. При изчисляване на максимално възможното количество бензин което ще  бъде налично на територията на предприятието в подвижни превозни съоръжения определящи  са ж.п. цистерните с общ капацитет от 600м3 или 462 т.

* *  * Доставката на дизел в складовата база ще се извършва с 10 бр. автоцистерни с общ капацитет от 300 м3 или 12 бр. ж.п. цистерни с общ капацитет от 600 м3. При изчисляване на максимално възможното количество дизел, което ще  бъде налично на територията на предприятието в подвижни превозни съоръжения определящи  са ж.п. цистерните с общ капацитет от 600 м3 или 510т.

 

6. Обща информация, свързана с естеството на опасностите от големи аварии, включително техните потенциални въздействия върху населението и околната среда.

Външни причини

 • Саботаж/терористичен акт

При злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора, целящи предизвикване на разрушения и паника сред населението е възможно предизвикване на авария на територията на складовото стопанство. Тази авария би предизвикала пожар и/или взрив, съпроводени с разрушаване и унищожаване на съоръженията налични на обекта, както и загазяване на околната територия с токсични газове;

 

Възникване на авария в резултат на техногенни фактори

 • в резултат на авария в съседно предприятие.

В непосредствена близост до Площадката на имота няма съседни действащи производствени структури. В близост до обекта няма други обекти, работещи и съхраняващи: петролни продукти (бензиностанции, газстанции с пропан бутан), източници на йонизиращи лъчения, растителни препарати с изтекъл срок на годност и др.

 • резултат на авария в складовите или отделните подобекти

Освен гореизложените аварии на територията на предприятието предизвикани от външни фактори, е възможно предизвикването и на аварии в обекта вследствие неспазване на технологичната дисциплина или авариране на някои възли и детайли от технологичното оборудване. Това би предизвикало пожар или взрив с произтичащите от това последици.

 

 • в резултат на пътно-транспортно произшествие

Не се превижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, освен ограждане на вътрешни пътища по които ще преминават автоцистерните за товарeне с петролни продукти.

Входът и изходът към площадката е от съществуващ общински път  правещ връзка с републиканската пътна мрежа и поради, което пътно транспортно произшествие в този участък е сведено до минимум тъй като в района са налице само вътрешни пътища, където има ограничение на скоростта до 20 км/ч.

 

Възникване на авария под влияние на природни фактори

Естествени причини

– земетресение – „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна” на „Газтрейд” АД , се  намира във Варненската сеизмична зона. На територията на базата може да се очаква силно разрушително земетресение от VII –ма степен на сеизмичност по скалата на Медведев-Карник-Шпонхоер, съгласно сеизмичното райониране на България със сеизмичен коефициент 0.10.

Това ще доведе до тежки повреди на зданията, нарушаване на връзки в тръбопроводи, възможни са пукнатини по пътищата. Възможно е тръбните съоръжения и инсталации да излязат от строя поради разхерметизация

– мълния – авария е възможно да възникне единствено в случаи на нарушена мълниезащита;

– наводнение – Опасност от наводнение може да възникне при необичайно обилни дъждове и снеготопене. На територията на обекта не може  да възникне наводнение от катастрофален характер.

  

Вътрешни причини/ Експлоатационни причини:

 Сценарии в резервоарен парк и естакади за втечнен въглеводороден газ

 • Техническа неизправност на транспортното средство

Това е най-вероятната и често срещана ситуация. Обикновено техническата неизправност възниква по време на движение на превозното средство, но се констатира при неговото влизане на територията на базата. При автомобилите това може да е липса на светлини, неизправност по ходовата част (спирачки, окачване, гуми), проблем с електрозахранването, проблем с цистерната (теч, нараняване на стените, предпазната арматура маркировката и др. При ж.п. вагоните аварите са по спирачките, колелата, спирателните кранове, маркировката и др.

Независимо от вида на неизправността, при нейното констатиране се уведомява началникът на базата, който поема отговорност за последващите действия.

            Началникът на базата преценява ситуацията и естеството на неизправността. Той може да разреши разтоварване на цистерната (при извънредно положение) или да посочи подходящо (безопасно) място за извършване на ремонта. При констатирани течове транспортното средство се извежда на безопасно разстояние, като се уведомяват органите на РС ПБЗН.

 

 • Физическо или психическо отклонение в поведението на водача.

Това може да е в следствие от употребата на алкохол или други упойващи вещества, преумора, неразположение и др. Тези водачи не се допускат в базата. При възможност транспортното средство се установява на безопасно място от друго правоспособно лице и се уведомяват органите на ДАИ и КАТ

 

 • Авария или ПТП с транспортно средство в базата

В базата може да възникват ПТП и произшествия с ЖПТП без сериозни материални щети и жертви. Това става при маневрена дейност, при разместване, при теглене на автомобилните везни, при несработване на ръчните спирачки и др. Също така можи да се случат и аварии, като спукване на гума, авариране на спирателна или предпазна арматура и др.

Най-сериозни последствия от гореизброените събития има при нараняване на цистерните или оборудването по тях. Това е свързано с изтичане (или вероятност от изтичане) на опасни вещества. С оглед минимизиране на риска от проявлението на тези нежелани събития транспортните средства се допускат на територията на базата по единично. Скоростта им е ограничена, движението е еднопосочно, изпреварването или паркирането в района е забранено. Всичко това спомага за ограничаване на опасността от ПТП между две или повече транспортни средства.

 

 • Авария при обработване на цистерна на естакадата

Това са най-често срещаните производствени аварии. Те са свързани с технологичното оборудване и трансфера на опасните вещества по тръбопроводите. По-характерни са:

– Недобро подвързване на меките връзки към обработваната цистерна

Това е често срещан проблем, който води към по-големи аварии и разливи. За прехвърляне на съдържанието на цистерната в стационарните резервоари в базата е необходимо свързване на технологичните линии на базата с линиите на цистерната (цистерните). Това се извършва чрез меки връзки (маркучи), които завършват със спирателни кранове и различни видове свръзки (фланцови, резбови, конусни съединения и др.). Почти винаги тези свръзки се нуждаят от “меко” буферно уплътнение за осигуряване херметичността на връзката. При недобро състояние на уплътнението или при лошо стегната свръзка се получават течове (малки или по-големи), които задължително се отстраняват преди започване на операцията по прехвърлянето. В някой случаи течовете от тези “слаби” места се появяват и по време на извършване на технологичната операция по прехвърлянето. Отговорността за нормалното протичане на операцията се носи от дежурния оператор.

 

– Грешно построяване на технологичната схема

Това е следствие от неправилно изпълнение на инструкцията за работа с технологичните линии, което води до невъзможност да се изпълни операцията. Пример за такава авария е построяване на схема за обработка на ж.п. цистерни, а необходимост от схема за авто-естакада или изпълнение на схема за работа с помпа, а стартиране на компресор. Това са аварии от чист вид, които не водят до последствия, а само до загуба на време и престои на оборудването. В редки случаи може да се причини повреда на помпа или компресор. Монтираните редица предпазни устройства ограничават вероятността за аварии на машините и оборудването. При такива случаи операторът трябва да възстанови (вярната) технологична схема, което ще доведе до правилно изпълнение на операцията. При грешна съставена технологична схема е възможно да се стигне до препълване на резервоар поради погрешно насочване на продукта към друг резервоар.

 

– Неизправен нивомер или манометър в базата

Това е нормално и често срещано явление, дължащо се на естеството на работа  на тези уреди. Това най-често става при ниски температури или механични примеси в съхранявания продукт.  Манометърът е уред за измерване на налягане. Поради повреда или запушване е възможно е отклонение в показанията на манометъра.

Авариите с нивомерите и манометрите могат да доведат до възникването на сериозни рискови ситуации на територията на базата. Ето защо се правят периодични проверки, профилактики и ревизии на тези уреди. Задължение на оператора е редовното проверяване и сверяване на аналитичните и реалните данни в терминала. Чрез измерване на обема, плътността, и налягането при доставките и експедициите се води складова ведомост за наличностите по видове продукти и резервоари. В началото и в края на всеки ден се прави физическо замерване на нивата в резервоарния парк, както и показанията на манометрите. На база аналитичната (документалната) отчетност и реалните обеми и налягания се прави сравнителен анализ на състоянието на склада. При разлика в данните се предприемат незабавни проверки, а работата в базата се преустановява до изясняване на ситуацията. Почти винаги се извършва и почистване на оборудването, след което се преминава към нормална работа.

Операторът проверява манометрите в базата чрез изравняване на наляганията по линиите и резервоарите. Така при изравнено налягане манометрите по тези линии и резервоари следва да показват еднакви стойности. При констатиране на отклонения манометрите се демонтират (като на тяхно място се монтират проверени с държавна марка) и се дават за калибриране (държавна проверка).

Цитираните до тук ситуации са реални и се случват често, като обща цел на собственика и работещите в базата е тяхното проявление да се елиминира.

 

 • Деформиране на мека връзка или съединение

Най-често в базата се използват меки връзки и съединителните куплунги. Това са подвижни (гъвкави) маркучи, които издържат на високи налягания и подложени на лоши атмосферни условия, често са обект на физическа интервенция и по тези причини възможността за авария с тях е висока.

Къде са най-слабите места на меките връзки? – като се има предвид, че меките връзки са многопластови, с метален корд (оплетка) и външен защитен противоизносващ слой, деформация върху тялото е малко вероятна. Всеки маркуч освен от тяло е съставен от окрайчващи (завършващи) елементи (пресовани гривни, spanfix, scanlock и др.), към които са монтирани нипели, фланци, бързи връзки и др. Точно на местата където са окрайчени маркучите, са най- честите аварии, като причините са лош монтаж, дефект или износване. Често такива аварии са причинени от внезапно потегляне на цистерната (авто или ж.п.) по време на технологична операция. Тогава масата на цистерната причинява разкъсване на меката връзка и масово изтичане. Тези аварии са спонтанни, по време на работа на оборудването и са свързани винаги с изтичане на опасни вещества. Често водят до нараняване на операторите, студени изгаряния (от продукта), а е възможно да се стигне до взрив и пожар.

Като се има предвид, че налягането в една мека връзка е 4-10 bars (до 16 bars), а масата на меката връзка заедно с продукта е 10-15 kg (със съединителния куплунг – 18 ÷ 20 kg), може да се прецени какви поражения нанася тя при свободно въртене с диаметър 5 метра (дължината на меката връзка) под реактивната сила на изтичащия газ.

В практиката се прогнозират две ситуации – деформиране на меката връзка без пълно на корпуса, при което се получава изтичане в ограничени количества и разрушаване на меката връзка, при което изтичането е неконтролируемо. Често първата преминава към втората, ако операторът не локализира аварията и не пристъпи към нейното отстраняване.

За ограничаване на последствията от възникналите аварийни ситуации всяка технологична линия и цистерна е оборудвана със скоростни отсекатели. Това са предпазни устройства, които са настроени за пропускане на определено количество продукт и при внезапно увеличение на количеството (при спукване или разкъсване на меката връзка) същите автоматично затварят линията, като не допускат изтичане на опасно вещество. Възможно е този скоростен вентил да не затвори плътно, но неговото предназначение е да спомогне за излизане от аварийната ситуация в първите секунди. Макар и да има локално изтичане, то той е незначително. Това успокоява хаотичното движение на меката връзка и дава възможност на оператора да използва ръчните спирателни вентили.

Съгласно нормите на техническия надзор, на всеки 12 месеца следва да се извършват ревизии (изпитвания) на меките връзки, което намалява вероятността от възникването на аварийна ситуация.

Превантивни мерки

Всеки ден се прави “външен” оглед на меките връзки с цел констатиране на евентуални физически дефекти (наранявания). Меките връзки се изпитват веднъж на 12 месеца при налягане 25 bars.

 

 • безпричинно сработване на предпазен клапан

Всеки съд под налягане с обем над 1000 литра (с изключение на ж.п. и авто цистерните) е оборудван с предпазни изхвърлящи клапани, които имат за цел да понижат налягането в съда при покачване на същото над максимално допустимите стойности. Така при повишаване на налягането в системата над 16 bars клапаните се отварят към атмосферата и налягането се понижава, като отново се затварят при налягане под 16 bar. Това е своеобразно „издишване“ на системата, което я предпазва от разрушаване (взривяване).

Техническия надзор обръща специално внимание на поддръжката и настройката на тези предпазни клапани, което има за цел сработване в необходимия момент (при нужда). Устройството на тези клапани е различно, но принципът е почти един и същ – това е пружинен механизъм, който е настроен до желаното налягане посредством винт и две гайки или контрагайка. Настройването (изпитването) е лесно и бързо, и е свързано с демонтирането на предпазния клапан.

 

 • пропуск от стена или заваръчен шев или съединение на технологична линия

В базата са изработени над 3000 заварки, монтирани са над 300 технологични единици (кранове, отсекатели, възвратни клапи и др.), като общата площ на тръбопроводите е стотици кв. метра. Като се има предвид, че тръбите са безшевни, а направените заварки са със 100% безразрушителен контрол (снимки) за дефекти, а цялата система е изпитана за якост и плътност при налягане 25 bar, може да се каже, че вероятността за такава аварийна ситуация е малка. В същото време, голямата площ на тръбопроводите определя риск от дефекти при изработката на самите тръби (респ. фасонни части), а е ясно, че при използването (преминаването на флуиди) е налице триене, което по същество намалява дебелината на тръбите (наблюдава се износване). По време на експлоатацията е възможно неволно и небрежно нараняване на тръбопроводите, което по-късно да доведе до авария.

Пропуск от линия може да имаме при разрушаване на нейната цялост или не добра връзка при съединение (фланец, резба и др.). За новите изградени линии вероятността е по-малка, а с времето опасността нараства. Считаме, че тези аварии се залагат още със самото изпълнение. Проектантът проектира, а изпълнителят изпълнява така линиите, че да не са налице напрежения, усуквания, вибрации. Линиите следва да са хоризонтални (респ. вертикални), да създават минимално съпротивление (триене), да са укрепени (да не поддават от теглото на флуида, както и да обработени против влияние на атмосферните условия.

В базата се правят ежедневни прегледи на линиите и арматурата. Проверява се за пропуски и течове. При констатирани такива се преминава към авариен режим до отстраняване на ситуацията.

 

 • пропуск от стена или заваръчен шев на цистерна

При авто- или ж.п. цистерните вероятността за изтичане е малка, но въпреки това съществува. Умора на метала, нараняване на целостта на съда, термична интервенция, повишено налягане и др. – това са фактори, които водят до аварии свързани с изтичане на опасни вещества от цистерни. Ситуацията е близка по своя характер с тази, при която имаме сработил предпазен клапан (свободно изтичане на ВВГ).

Предпазната мярка е незабавно охлаждане на съда с вода, което води до намаляване на налягането в него, респ. намалява количеството на изтичащото вещество. По преценка на Началника на базата цистерната или се разтоварва (без да се мести автомобила), или се следи за безопасното изтичане на веществото

 

 • пропуск на стена или на заваръчен шев на резервоар

Резервоарите за пропан-бутан, са подземни и непосредствена опасност за тях  от запалване  и взрив няма.

Въпреки това, ситуацията се разглежда, като мероприятията се свеждат до навременно сигнализиране и локализиране на теча, което да даде време на операторите да проведат аварийно мероприятие. Конкретното мероприятие се свежда до изпразване на същия, като наличното количество се прехвърля в празен резервоар.

 

 • факелно горене от изтичане

Както е добре известно, процесът горене е възможен само при наличие на кислород, който отсъства в технологичните линии и резервоарите. Ето защо дори и да възникне запалване на изтичащото вещество, горенето е като от запалка (факел – газова горелка) без да се възпламенява веществото в тръбите. Проблемът тук е в постоянно повишаване на температурата в тръбопроводите, което може да доведе до по-големи щети.

С подръчни средства (пожарогасители и одеяла) операторът се опитва да потуши пожара, а останалите лица започват процедура съгласно инструкцията за действие при пожар.

“Изолират” се резервоарите чрез спирателни кранове, стартира се охлаждане чрез лафетни струйници и се известява РСПБЗН. При невъзможност за спиране на пожара, водната завеса и оръдията се насочват към зоната на пожара и около него, с цел охлаждане на тръбопроводите и недопускане на неговото разрастване. При надеждно спрени спирателни вентили на резервоарите и цистерните (системата е изолирана) и при охлаждане на местата около горенето би следвало пожарът да спре при изчерпване на материала в тръбопроводите. При цистерните и резервоарите горенето ще е по-дълго, като целта е отново контролиране на пожара. В тези случаи органите на ГЗ и ПАБ препоръчват контролиране на горенето до окончателното свършване на веществото, като не се позволява неговото разрастване.

 

 • взрив на газово-въздушна смес

Взривът е коренно различен от горенето и основната разлика е в скоростта на извършване на процеса. Ако при горенето процесът продължава секунди и минути, то при взрив времетраенето е наносекунди или милисекунди. ВВГ има свойството да образува взривоопасни концентрации с кислорода (атмосферния въздух).

Взривът се получава в следствие външна интервенция (искра, висока температура и др.), но задължително е предшестван от изтичане на веществото. Ако съществува вероятност за възникване на взрив, то е редно да се помисли как да не се стига до нея или какво да се прави след нея, защото действие по време на самия взрив е невъзможно (част от секундата). За да не се стига до взрив, трябва да не се допускат течове и обгазяване. Що се отнася до действията след взрива, те са свързани с пострадалите и преките последствия.

При взрив винаги има изтичане! След взрив почти винаги има факелно горене или пожар!

Взрива може да доведе до ново изтичане, което само по себе си, може да мултиплицира ситуацията.

 • възникване на пожар

Пожар може да възникне при наличие едновременно на:

 • горимо вещество или материал;
 • източник на възпламеняване;
 • окислител (кислород от въздуха и др.).

При различни аварийни ситуации (неизправна контролно-измервателна и предпазна арматура, разхерметизиране на резервоари и тръбопроводи, къси съединения или високи преходни съпротивления в ел. инсталации, натрупване на статично електричество, неспазване на технологичните инструкции, нарушаване на противопожарните правила, човешка небрежност и др.) могат да възникнат пожари и/или взривове в: резервоарите за ЛЗТ на другия оператор в базата; технологичните съоръжения и тръбопроводи за ЛЗТ на другия оператор в базата, ел. табла и трансформаторни постове, складови помещения, помещението за дизел-агрегат, лаборатория, административно-битовата част, котелно помещение и ремонтна работилница.

Опасните фактори на пожара – топлина и дим с токсични продукти, могат да доведат до изгаряния, задушаване и/или до смъртни случаи на застрашените хора, както и до разрушаване на строителните конструкции и съоръжения в предприятието. Токсичните продукти от горенето, в зависимост от посоката на вятъра могат да достигнат до съседни обекти и населени места.

 

 • авария поради неизправна машина (помпа или компресор)

Това е типична технологична авария с оборудване. То може да прерасне в някоя от посочените по-горе ситуации, а именно – изтичане на газ, факелно горене, взрив и т.н.

Компресорите и помпите са оборудвани с ел. двигатели, които сами по себе си са “опасни” съоръжения с движещи части и високо напрежение. При помпите и компресорите авариите често са свързани именно с двигателите.

Най-характерни са пожар (от двигателя), нараняване на човек от движещите се части, изтичане на опасни вещества през челните уплътнения (оста на работните колела или буталния вал) и др. Тези аварии не се различават от авариите свързани с други машини и оборудване, като разликата е в околната среда. В терминала средата е взривоопасна, което характеризира и по- високо ниво на опасност при такива аварии. В тази връзка ел. двигателите са от висок клас на взривна и термична защита, в близост са разположени пожарогасители и други предпазни средства, предвидено е подвижен лафетен струйник,   който при нужда да се насочи към съоръженията и др.

 

 • авария в един от резервоарите

Трябва да се отбележи че Резервоарите за пропан-бутан, са подземни и непосредствена опасност за тях  от запалване и взрив   няма .

При възникване на технологична авария от този вид започва прехвърляне на съдържанието му с помпа в резервния резервоар. Ако е спряло ел. захранване, то автоматично се включва генераторът за получаване на ел. ток, При такава авария е нужна много добра синхронизация на действията, за да бъдат последствия минимални.

 • авария при танкер

При възникване на технологична авария от този тип  се има впредвид следното:

-Разтоварващите кораби ще са снабдени с необходимите предпазна и спирателна арматура и други предпазни механизми, което ограничава до минимум получаването на разлив на втечнен газ или горива  върху водна повърхност, а съдовете от своя страна имат охлаждаща арматура, състояща се от достатъчен брой лафетни струйници.

-Гъвкавият шланг от страната на тръбната разводка в базата ще е снабден с автоматичен отсекателен клапан за разкъсване на връзката танкер-бряг (базата) и при аварийна ситуация  тези мерки  свеждат до минимум възможността за изтичане на течни горива или пропан-бутан.

-При опасност от пожар  при разтоварване на кораби оператора е подсигурил и допълнително  могат да  се включват системи от лафетни струйници за обливане  с вода и за охлажадане на застрашените от висока температура и запалване акустирали кораби.

 

7. Обща информация за начините на предупреждаване и информиране на засегнатото население в случай на голяма авария (посочва се информация за подходящо поведение в случай на голяма авария или посочване на източника, където информацията може да бъде достъпна по електронен път).

   

Ред за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на планове за защита при бедствие

 

С Х Е М А

 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА Кризисния щаб

 

в „Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна” на „Газтрейд” АД – гр. Белослав,

област Варна

 

ДЕЖУРЕН ОБЩИНСКИ/районен/ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ-РСС и УК –ПРЕДСЕДАТЕЛ-

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ-

ГРУПИ ПЕРСОНАЛ НА СМЯНА

 

СХЕМА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИЯ

в Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-варна на „Газтрейд” ад гр.Белослав, област Варна

 

Забелязалият аварията или пожара
Дежурен при Втора РС ПБЗН- Варна

национален телефон-

112

Дежурен- 052 370 958

Управител и/или Зам. управител на обекта

0887472082

ПУ

Белослав

112, 166,

05112/ 2131

Втора

Р С П Б ЗН-Варна

112, 160,

052 370 958

МБАЛСМ

112, 150 и

052/624589

 

телефонен указател 

име, презиме и фамилия длъжност телефони
служебен домашен мобилен
 

рАЙОНЕН съвет за сигурност/Белослав/

 

 

дежурен 112, 05112/ 2445
 
 

дежурен  при  Втора РС ПБЗН –  варна

 

дежурен 112  

160, 052 370 958

 

 

Кризисен щаб

 

Председател Николай Терзиев 0889833209
Членове:

 

Недялко Недялков

Тихомир Василев

0888406118

0885266998

  

8. Информация за препоръчителните действия и поведение на засегнатото население в случай на голяма авария.

В случай на голяма авария, населението ще се информира от председателя на общинската комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Евакуацията на личния състав, техниката и пребиваващите в базата ще се извършва под ръководството на управителя на базата, а в негово отсъствие от специалиста по ТБ, ОПС и ПБЗН.

Сигналът за оповестяване за започване на евакуация е непрекъснат вой на сирена. Той се подава от дежурния от ведомствената охрана при главния портал при изрично указание от упоменатите по-горе лица.

Планът за евакуация е неразделна част от плана за провеждане на СНАВР при възникване на аварии и/или пожари на обекта.

 

9. Допълнителна информация относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, включително се посочва линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

– недопускане или предотвратяване на аварии, чрез провеждане на превантивна дейност за повишаване, подобряване и усъвършенстване на технологичното и техническото състояние на обекта;

– идентифициране и оценка на опасностите, оценка на риска от големи аварии и оценка на последствията от аварията върху хората, обектите и околната среда;

– осигуряване на спазването на всички вътрешно фирмени наредби, инструкции и други нормативни документи при експлоатацията и поддържането на предприятието;

– управление, гарантиращо сигурността и своевременно оповестяване при възникване на екстремни ситуации;

– подготовка на персонала за действия при бедствия, аварии и катастрофи;

– стимулиране на персонала към стриктно спазване на мерките за осигуряване на безопасна работа на съоръженията и съпричастност към цялата политика за предотвратяване на големи аварии;

– подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария в предприятието. Обучение, периодични упражнения и изпити на персонала за адекватни и ефективни действия в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствия от авария;

– строг контрол на всички рискови дейности;

– контрол на движението на МПС в района на площадката на предприятието;

– осъществяване на строг пропускателен режим от охраната на обекта;

– ежегодни контролни замервания на импеданса на контура фаза – защитен проводник;

– ежегодни замервания и поддържане на мълниезащитната заземителна уредба;

– проверка изправността на дихателни и предпазни клапани, огнепреградители, дренажни системи, отвеждащи тръби и взривни мембрани;

Операторът предприема и следните основни мерки, които гарантират едновременно:

– спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества;

– и намаляване на риска от възникване на големи аварии.

 

№ по ред Дейност Критерии за измерване Срок за изпълнение
1. Проверка на средствата за първоначално гасене на пожарисъгласно изискванията наНаредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Протоколиза извършените проверки, издадени от лицензирана фирма. Веднъж годишно
2. Проверка на наличните предупредителни знаци за опасности и задължителни знаци за лични предпазни средства, съгласно изискванията на приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 наНаредба № РД-07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Проверка на табелите, указващи категорията на опасност на съхраняваните опасни вещества, съгласночл. 7, ал. 2, т. 6 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Попълване на чек-лист за оценка изпълнението на изискванията. Веднъж годишно
3. Провеждане на периодични обучения и инструктаж на работещите, в съответствие с годишен План за обучение на персоналаи съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ. Документи удостоверяващи проведените обучения.

Попълване на книги за инструктаж.

Съгласно изготвен план
4. Предотвратяване изпускането на опасни вещества в почвите, водите и въздуха.

Извършване оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества.

Осъществяване на контрол по прилагане на инструкциите по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Постоянен
5. Спазване на инструкциите за безопасна експлоатация в предприятието. Проверки по спазване инструкциите за безопасна работа в предприятието. Постоянен
6. Проверка съответствието на наличното технологично оборудване с нормативните и/или технически изисквания за безопасна експлоатация. Протоколи от извършените проверки. Постоянен
7. Проверка на съпротивлението на заземители на мълниезащитната инсталация, импеданса на контура „фаза – защитен проводник”, съпротивлението на заземители на заземителната инсталация. Протоколииздадени от лицензирана електро-изпитвателна лаборатория. Веднъж годишно
8. Проверка на съоръженията и тръбопроводите за опасни вещества, за наличие на течове и механични повреди. Визуален контрол Ежедневно
9. Проверка за изправността на: манометри, предпазно-изпускателни клапани, гъвкави шлангове за пропан-бутан Протоколииздадени от лицензирана лаборатория. Веднъж годишно

 

Ръководството на „Газтрейд“ АД, в качеството си на оператор на предприятието, носи цялата отговорност пред компетентните държавни органи за спазването и изпълнението на предписанията на нормативните документи, отнасящи се до безопасна експлоатация на съоръженията в съответствие с техния рисков потенциал.

Операторът отговаря за осигуряване на необходимите средства и инструментариум за поддържане на оборудването в пълна изправност, което е гаранция за свеждане на риска от голяма авария до възможния минимум. Той осигурява всички необходими средства за защита на персонала в случай на авария и за ликвидиране на аварията и последствията от нея. Осигурява условия за непрекъснато обучение на персонала по проблемите на безопасността във всичките й аспекти, организира периодични тренировъчни учения за действия при големи производствени аварии и природни бедствия.

Отговорността на работниците и служителите, свързани с безопасността на експлоатация на съоръженията, се състои в стриктно спазване на технологичната дисциплина и вътрешния трудов ред, на инструкциите за работа, в това число и частта им по безопасност, на заповедите и разпорежданията на ръководните длъжностни лица.

 Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

 https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises/8517

 

·         Становище по чл. 103, ал. 7 от ЗООС – Потвърждаване на класификацията за предприятия с нисък и висок рисков потенциал
·         Решение по чл. 116ж, ал. 4 за одобряване или неодобряване на БД за предприятие с висок рисков потенциал
·         Технически доклад по чл. 116а за издаване на решение по чл. 116, ал. 1 на ЗООС или чл. 116ж, ал. 4 на ЗООС

10. Данни за лицето, предоставящо информацията, и дата на изготвяне.

Милчо Василев- Изпълнителен директор

25.01.2024 г.

 

11. Освен информацията по т. 1 – 10 за предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал се включва и:

11.1. Обща информация за естеството на опасностите от големи аварии, включително тяхното потенциално въздействие върху човешкото здраве и околната среда, както и описание на основните сценарии за големи аварии и за мерките, предприети за ограничаване на техните последици;

Възможни сценарии за възникване на авария са:

– Грешка в управлението на производствените процеси:

 • грешки при проектирането
 • организационно-управленски
 • грешки на оператора;

– Повреда в резервоар:

 • пробиви по стените или шевовете на резервоарите
 • интензивна корозия
 • изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения

– Повреда в тръбопровод:

 • изтичане от тръбопровод
 • изпускане на фланцови връзки, кранове, уплътнения по тръбопроводите и прилежащата арматура

– Повреда в автоцистерна или шланг– откачване или скъсване на гъвкав шланг

– Повреда в жп-цистерна или шланг– откачване или скъсване на гъвкав шланг

– Пожар

 • нерегламентирано повишаване на температура или налягане
 • отказ на предпазни клапани
 • отказ на гръмоотвод
 • механични искри при огневи и други работи

– Експлозия

Външни причини

 • Саботаж/терористичен акт – при злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора, целящи предизвикване на разрушения и паника сред населението е възможно предизвикване на авария на територията на складовото стопанство. Тази авария би предизвикала пожар и/или взрив съпроводени с разрушаване и унищожаване на съоръженията налични на обекта, както и загазяване на околната територия с токсични газове;
 • Техногенни фактори – авария в съседно предприятие.
 • Резултат на авария в складовите или отделните подобекти

Освен гореизложените аварии на територията на предприятието, предизвикани от външни фактори, е възможно предизвикването и на аварии в обекта вследствие неспазване на технологичната дисциплина или авариране на някои възли и детайли от технологичното оборудване. Това би предизвикало пожар или взрив с произтичащите от това последици.

 • В резултат на пътно-транспортно произшествие

Не се превижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, освен ограждане на вътрешни пътища по които ще преминават автоцистерните за товарене с пропан-бутан.

Пътно транспортно произшествие в този участък е сведено до минимум тъй като в района са налице само вътрешни пътища, където има ограничение на скоростта до 20 км/ч.

Естествени причини

– земетресение – сеизмично въздействие. Районът на гр.Костинброд попада в сеизмична зона, предопределяща сеизмични проявления с максимален магнитуд 5 по скалата на Рихтер. По скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник районът е прогнозиран за ІХ степен на интензивност и попада в Софийската сеизмична зона. Това ще доведе до тежки повреди на зданията, нарушаване на връзки в тръбопроводи, възможни са пукнатини по пътищата. Възможно е газовите съоръжения и инсталации да излязат от строя поради разхерметизация

– мълния – авария е възможно да възникне единствено в случаи на нарушена мълниезащита;

– наводнение – Опасност от наводнение може да възникне при необичайно обилни дъждове и снеготопене. На територията на обекта не може да възникне наводнение от катастрофален характер.

11.2. информация от външния авариен план, която включва съвети за сътрудничество със съответния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи и кмета на непосредствено застрашената община по време на авария;

Щаб за изпълнение на плана при бедствия към община Белослав

Дежурен по Общински съвет за сигурност

Тел: 0896820155, Тел: 05112/24-45 и 35-41

 

Щаб за изпълнение на плана при аварии и бедствия към СБ за пропан-бутан,гр.Костинброд

тел.: 0889833209

 

Сили на  Втора Районна Служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Варна – тел. 112, 160, 052 370 958

Дежурен Общински съвет за сигурност – Община Белослав  112,  05112/ 24-45 

Полиция –град Белослав       112, 05112/ 21-31 

Сили на IV Районно Управление на Полицията” Варна– тел. 112, 166; 052/370025

Бърза помощ Белослав                                               112,  05112/ 20-78 

Сили на “Спешна медицинска помощ” – тел.112,150; 052/624589

Сили на Електроразпределителното дружество Варна– тел. 0700 161 61

Сили на ВиК – Варна – тел. 0700 11 300

11.3. информация за наличие на опасност от възникване на голяма авария в предприятието с трансгранично въздействие съгласно Конвенцията. – НЕПРИЛОЖИМО

 

Comments:0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *